Οἱ ἡμέρες, ποὺ ὅλοι περνοῦμε εἶναι μιὰ δοκιμασία, εἰδικότερα γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας καὶ τοὺς ἀνθρώπους της. Καὶ δὲν ἐννοοῦμε τὸν ἱερὸ κλῆρο μόνο, – δὲν εἶναι αὐτὸς μόνον ἡ Ἐκκλησία – ἀλλὰ καὶ τὰ λαϊκὰ μέλη της. Ἔχουμε πάρα πολλὰ νὰ ποῦμε καὶ αὐτὸ θὰ γίνει τὶς προσεχεῖς ἡμέρες μέσα ἀπὸ τὸ Ἐνοριακό μας blogg, εἶναι ἕνα βῆμα, ποὺ μποροῦμε τώρα νὰ ἀξιοποιήσουμε – καὶ θὰ τὸ κάνουμε – λόγῳ τῶν σχετικῶν ἀπαγορεύσεων τῆς Ἱ.Συνόδου μας, ἀφοῦ οἱ Ναοί μας ἐξακολουθοῦν νὰ παραμένουν κλειστοὶ γιὰ προσέλευση πιστῶν στὶς Θεῖες Λειτουργίες μας.

Ἡ Ἐκκλησία μας δέχθηκε πολλὲς ἐπιθέσεις γενικῶς, ἀλλὰ εἰδικῶς αὐτὸ ποὺ θέλουμε σήμερα νὰ ἀναφέρουμε εἶναι ἕνας ἀκόμη βανδαλισμὸς στὸν Ἐνοριακό μας Ναό. Τὴν Δευτέρα 27 Ἀπριλίου τὸ πρωὶ ὁ νεωκόρος μας βρέθηκε μπροστὰ στὰ κατωτέρω συνθήματα, τὰ ὁποῖα “ἄγνωστοι” εἶχαν γράψει μὲ σπρέι στὴν πρόσοψη τοῦ Ναοῦ καὶ σὲ κάποια ἄλλα σημεῖα του. Βεβαίως εἶναι γνωστὰ σὲ ὅλους τοὺς περαστικοὺς καὶ ἐνορίτες μας ὅσα καθημερινῶς ἀναγράφουν μικροὶ καὶ μεγάλοι στὰ σκαλοπάτια τῆς κεντρικῆς εἰσόδου καὶ σὲ πλεῖστα ὅσα ἄλλα σημεῖα, κυρίως στὴν βόρεια καὶ στὴν ἀνατολικὴ πλευρά, ὅπου δηλαδὴ δὲν θὰ γίνουν ἰδιαίτερα ἀντιληπτοὶ ἀπὸ τοὺς περαστικούς. Τὴν ἴδια μέρα σβήστηκαν, ἀλλά…

Τὰ ὅσα ἀναγράφηκαν, ἀλλὰ καὶ ὅλα ὅσα καθημερινῶς ἀναγράφονται, ἐπάνω στοὺς τοίχους ἑνὸς ἱεροῦ χώρου, εἶναι ἀφενὸς λυπηρὰ καὶ ἀφετέρου ἐνδεικτικὰ τῶν καιρῶν. Τί ἐννοοῦμε; Μόλις πρὶν ἀπὸ τέσσερεις ἡμέρες ἀκούσαμε ἐν ὁλίγοις ἀπὸ τὸν ἐπὶ τῆς Προστασίας μας ὑπεύθυνο Ὑπουργὸ ὅτι ὅσοι ἐπισήμως παρανομοῦν – καὶ τότε ἐπρόκειτο γιὰ ἕνα πολιτικὸ κόμμα σὲ διαδήλωση στὸ Σύνταγμα – καλὰ κάνουν καὶ παρανομοῦν, ἀφοῦ μποροῦν καὶ τὸ κάνουν καὶ δὲν ἐπεμβαίνει ἡ Πολιτεία μὲ τὰ ὄργανά της. Ἄρα προφανῶς καὶ ὁ ὁποιοσδήποτε θέλει νὰ βανδαλίσει ἕναν ἱερὸ χῶρο, ἕναν Ναό, μπορεῖ νὰ τὸ κάνει, παραδειγματιζόμενος ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν στάση τῆς εὐνομούμενής μας Πολιτείας. Καὶ ἂς μὴν σπεύσουν κάποιοι νὰ ποῦν ὅτι εἶναι ἑτεροχρονισμένο τὸ “παράδειγμα”. Τέτοια δείγματα ἔχουμε πολλὰ κατὰ τὸ παρελθόν, πρόσφατο καὶ μὴ καὶ ἀπὸ τὸν Ναό μας, ὄχι μόνον ἀπὸ ἄλλους, π.χ. τὴν Ἐνορία Ἁγ.Βασιλείου ὁδοῦ Μετσόβου.

Βεβαίως ἐκ μέρους τῆς Ἐνορίας κατατέθηκε σχετικὴ μήνυση κατ’ ἀγνώστων, ἡ ὁποὶα ὡς συνήθως θὰ καταλήξει στὸν κάλαθο τῶν ἀχρήστων κατὰ τὶς γνωστὲς δικαιολογίες…, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἡ ἔλλειψη προσωπικοῦ…

Καὶ ρωτοῦμε ἀφελῶς: ἄραγε ὅταν ἡ Πολιτική μας Προστασία ἀπαιτοῦσε ἀπὸ τὴν Ἀστυνομία μὲ φυσική της καθημερινὴ παρουσία νὰ φρουρεῖ τοὺς Ναούς μας ἀπὸ τυχὸν ὑποψήφιους “παρανομοῦντας” πιστοὺς τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, διέθετε προσωπικό;

Αὐτὰ καὶ πάρα πάρα πολλὰ ἄλλα θὰ ἔχουμε νὰ λέμε τὸ ἑπόμενο διάστημα γιὰ ὅλους ἐκείνους, ποὺ νομίζουν ὅτι ἔνωσαν τὸν Ἑλληνικὸ λαό, ἀλλὰ συνάμα κατάφεραν καὶ νὰ μᾶς διχάσουν ἀρκετά… Θὰ τὰ ξαναποῦμε λοιπόν…

Ζητοῦμε συγγνώμη γιὰ τὴ ἀνάρτηση τῶν φωτογραφιῶν, δηλαδὴ γιὰ τὸ περιεχόμενο τῶν συνθημάτων, ἀλλὰ αὐτὴ ἦταν μία ἀκόμη πραγματικότητα στὴν ζωή μας ὅπως τὴν βιώνουμε οἱ Ὀρθόδοξοι στὴν Ἑλλάδα…