Ἐτικέττες

,

Σήμερα τὸ μεσημέρι, κατόπιν πρωτοβουλίας τοῦ Πανοσ. Ἀρχ. Φιλοθέου Νικολάκη, Προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ μας καὶ Ὑπευθύνου τῆς Στέγης Γερόντων, προσεκλήθησαν στὴν ἰσόγειο αἴθουσα τοῦ Γηροκομείου τῆς Ἐνορίας μας, ὅλοι οἱ συνεργάτες τοῦ πολυποίκιλου ἔργου τῆς ἐνορίας μας (μέλη τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου, Κυρίες τοῦ Ε.Φ.Τ., στελέχη τῆς Ε.Ν.Ε. καὶ γιὰ πρώτη χρονιὰ τὸ Προσωπικὸ τῆς Στέγης) γιὰ τὴν κοπὴ τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας καὶ τὴν παράθεση ἑνὸς γεύματος, ὡς ἐλάχιστον ἀντίδωρον γιὰ τὶς ὅποιες προσπάθειες μέσα στὴν ἐνοριακὴ ζωή.

Μετὰ τὸ πέρας τοῦ γεύματος καὶ τὴν εὐλογία τῆς πίττας ὁ π.Φιλόθεος μᾶς ὁμίλησε καρδιακὰ καὶ εὐχαρίστησε ὅλους ὅσους ἐργάζονται μέσα στὴν Ἐνορία καὶ στὴ Στέγη γιὰ τὴν πνευματικὴ πρόοδο τῶν συνανθρώπων μας καὶ τὴν ἀνακούφιση τοῦ πόνου τοῦ ἐλαχίστου ἀδελφοῦ τοῦ Κυρίου, στὸ πρόσωπο ὅλων ὅσων διαβιοῦν στὴ Στέγη Γερόντων ἀλλὰ καὶ ὅσων ἐνισχύονται εἴτε οἰκονομικῶς, εἴτε ὑλικῶς μὲ τὸ καθημερινὸ πιάτο φαγητοῦ ποὺ λαμβάνουν ἀπὸ τὸ Κ.Ε.Α τῆς ἐνορίας μας.

Τέλος, ἐκ μέρους τῶν συνεφημερίων καὶ ὅλων ὅσων παρίσταντο ὁμίλησε ὁ Πρωτ. Γεράσιμος Φακιώλας, ἐκφράζοντας εὐχαριστίες στὸν Τριαδικὸ Θεὸ ποὺ μᾶς χάρισε – μετὰ τὴν εὐλογημένη μορφὴ τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Στέγης, Πρωτ. Κων/νου Βαστάκη, ἡ ἀπουσία τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε αἰσθητή- τὴ μορφὴ τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. Φιλοθέου Νικολάκη, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τὸν συνδετικὸ κρίκο ἀγάπης μεταξὺ τῶν ἐφημερίων, ἔμπνευση γιὰ τοὺς συνεργάτες τοῦ Ναοῦ μας καὶ κινητήριο δύναμη καὶ ἀσφαλῆ ἄγκυρα γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῆς Στέγης, ποὺ ἀγωνίζεται συνεχῶς μέσα σὲ ἀντίξοες συνθῆκες.

Νὰ εὐχαριστήσουμε καὶ ἀπὸ τοῦ βήματος αὐτοῦ τὸν π.Φιλόθεο γιὰ τὴν συνεχῆ προσφορά του στὴν ἐνοριακὴ ζωή καὶ νὰ εὐχηθοῦμε Κύριος ὁ Θεὸς νὰ τοῦ χαρίζει ὑγεία, ὑπομονὴ καὶ φώτιση, ὥστε ὡς “καλὸς καραβοκύρης” νὰ ὁδηγεῖ τὸ πλοῖο τῆς Ἐνορίας μας εἰς “λιμένας εὐδίους”. Καλὴ καὶ εὐλογημένη χρονιά!

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.