Ἐτικέττες

,

%ce%bd%ce%b7%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%86%ce%b1%ce%b3%ce%b7%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%b8%cf%89%ce%bd-2

Νηστειοδρόμιον μηνὸς Ἰανουαρίου

 • Ἀπὸ 1ης ἕως 4ης καὶ 6ην : κατάλυσις εἰς πάντα.
 • Τὴν 5ην καὶ 13ην: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).
 • Τὴν 11ην, 18ην, 20ήν, 25ην καὶ 27ην : κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.

 

Νηστειοδρόμιον μηνὸς Φεβρουαρίου

 • Τὴν 1ην, 3ην καὶ 15ην: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).
 • Τὴν 17ην : κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.
 • Τὴν 8ην, 10ην : κατάλυσις εἰς πάντα, (πρώτη ἑβδομὰς Τριωδίου).
 • Ἀπὸ 20ῆς ἕως καὶ 26ης : κατάλυσις εἰς πάντα, πλὴν κρέατος (ἑβδομὰς Τυρινῆς).
 • Περίοδος Μεγ.Τεσσαρακοστῆς (27-2 ἕως 7-4):

-Ἀπὸ Δευτέρας ἕως Παρασκευῆς: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).

-Σάββατα καὶ Κυριακάς: κατάλυσις μόνον οἴνου καὶ ἐλαίου.

 

Νηστειοδρόμιον μηνὸς Μαρτίου

 • Τὴν 9ην : κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.
 • Περίοδος Μεγ.Τεσσαρακοστῆς (27-2 ἕως 7-4):

-Ἀπὸ Δευτέρας ἕως Παρασκευῆς: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).

-Σάββατα καὶ Κυριακάς: κατάλυσις μόνον οἴνου καὶ ἐλαίου.

 • Τὴν 25ην : κατάλυσις ἰχθύος.

 

Νηστειοδρόμιον μηνὸς Ἀπριλίου

 • Περίοδος Μεγ.Τεσσαρακοστῆς (27-2 ἕως 7-4):

-Ἀπὸ Δευτέρας ἕως Παρασκευῆς: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).

-Σάββατα καὶ Κυριακάς: κατάλυσις μόνον οἴνου καὶ ἐλαίου.

 • Μεγάλη Ἑβδομὰς (10-4 ἕως 15-4): αὐστηρὰ νηστεία.
 • Διακαινσιμος βδομς (16-4 ἕως 22-4): κατάλυσις εἰς πάντα.
 • Τὴν 26ην καὶ 28ην : νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).

 

Κατὰ τὸν Ἅγ.Νικόδημον Ἁγιορείτην τὴν περίοδον τοῦ Πεντηκοσταρίου καταλύεται ἔλαιον καὶ οἶνος εἰς ὅλας τὰς Τετάρτας καὶ Παρασκευάς. (Βλ. σχόλιον εἰς τὸν 20ὸν Κανόνα τῆς Α’ Οἰκουμ. Συνόδου).

Κατὰ παράδοσιν καταλύεται ἰχθὺς καὶ τὴν 9ην.

 

Νηστειοδρόμιον μηνὸς Μαΐου

 • Τὴν 3ην, 5ην, 12ην, 17ην, 19ην 26ην καὶ 31ην : νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).
 • Τὴν 10ην καὶ 24ην : κατάλυσις ἰχθύος.

 

Κατὰ τὸν Ἅγ.Νικόδημον Ἁγιορείτην τὴν περίοδον τοῦ Πεντηκοσταρίου καταλύεται ἔλαιον καὶ οἶνος εἰς ὅλας τὰς Τετάρτας καὶ Παρασκευάς. (Βλ. σχόλιον εἰς τὸν 20ὸν Κανόνα τῆς Α’ Οἰκουμ. Συνόδου).

 

Νηστειοδρόμιον μηνὸς Ἰουνίου

 • Τὴν 2αν, 14ην, 16ην, 21ην, 23ην καὶ 28ην : νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).
 • Τὴν 30ὴν : κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.
 • Ἑβδομὰς Ἁγ.Πνεύματος (5 ἕως 10-6): κατάλυσις εἰς πάντα.
 • Περοδος νηστεας γ.ποστλων (12 ἕως 28-6): κατάλυσις ἰχθύος, οἴνου καὶ ἐλαίου.

 

Κατὰ τὸν Ἅγ.Νικόδημον Ἁγιορείτην τὴν περίοδον τοῦ Πεντηκοσταρίου καταλύεται ἔλαιον καὶ οἶνος εἰς ὅλας τὰς Τετάρτας καὶ Παρασκευάς. (Βλ. σχόλιον εἰς τὸν 20ὸν Κανόνα τῆς Α’ Οἰκουμ. Συνόδου).

 

Νηστειοδρόμιον μηνὸς Ἰουλίου

 • Τὴν 5ην, 7ην, 12ην, 14ην, 19ην, 21ην καὶ 28ην : νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).
 • Τὴν 26ην : κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.

 

Νηστειοδρόμιον μηνὸς Αὐγούστου

 • Περίοδος νηστείας Δεκαπενταυγούστου (1ης ἕως 14ης):

-Ἀπὸ Δευτέρας ἕως Παρασκευῆς: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).

-Σάββατα καὶ Κυριακάς: κατάλυσις μόνον οἴνου καὶ ἐλαίου.

 • Τὴν 6ην : κατάλυσις ἰχθύος.
 • Τὴν 16ην, 18ην, 23ην, 25ην, 29ην καὶ 30ήν : νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).

 

Νηστειοδρόμιον μηνὸς Σεπτεμβρίου

 • Τὴν 14ην, 15ην, 22αν, 27ην καὶ 29ην: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).
 • Τὴν 1ην, 6ην, 13ην καὶ 20ήν : κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.
 • Τὴν 8ην : κατάλυσις ἰχθύος.

 

Νηστειοδρόμιον μηνὸς Ὀκτωβρίου

 • Τὴν 4ην, 11ην, 13ην, 20ὴν, 25ην, καὶ 27ην : νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).
 • Τὴν 6ην καὶ 18ην : κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.

 

Νηστειοδρόμιον μηνὸς Νοεμβρίου

 • Περίοδος νηστείας Χριστουγέννων (15-11 ἕως 24-12):

-Τετάρτη καὶ Παρασκευή: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).

-Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο καὶ Κυριακή: κατάλυσις ἰχθύος* (μέχρι 17-12), οἴνου καὶ ἐλαίου.

 • Τὴν 1ην καὶ 8ην : κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.
 • Τὴν 3ην καὶ 10ην : νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).

 

*(Κατὰ παράδοσιν δὲν καταλύεται ἰχθὺς καὶ ἀπὸ 15ης ἕως 20ης).

 

Νηστειοδρόμιον μηνὸς Δεκεμβρίου

 • Περίοδος νηστείας Χριστουγέννων (ἕως 24-12):

-Τετάρτη καὶ Παρασκευή: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).

-Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο καὶ Κυριακή: κατάλυσις ἰχθύος (μέχρι 17-12), οἴνου καὶ ἐλαίου.

 • Τὴν 6ην, 15ην καὶ 20ὴν : κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.
 • Ἀπὸ 25-12 μέχρι καὶ 4-1 : κατάλυσις εἰς πάντα.
Advertisements