ΜΠΑΜΠΙΛΗ

 

Κοιμήθηκε τὴν περασμένη Τετάρτη 11 Μαΐου ἡ Κωνσταντίνα Μπαμπίλη, μέλος ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου μας καθὼς ἐπίσης καὶ τῆς Στέγης Γερόντων τῆς Ἐνορίας μας.

Ἡ ἀείμνηστη Κωνσταντίνα Μπαμπίλη, ὑπῆρξε ἐνεργὸ μέλος τῆς Ἐνορίας μας ἰδιαιτέρως στὸν πολὺ εὐαίσθητο τομέα τῆς φιλανθρωπίας. Συνήργησε μὲ ὅλες της τὶς δυνάμεις, τιμῶντας τοὺς ἐλαχίστους ἀδελφοὺς τοῦ Κυρίου μας, πάντοτε ἀκριβοδίκαια, μὲ ἔντονη τὴ συναίσθηση τῆς εὐθύνης καὶ φυσικὰ γνήσιο ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα.

Παράλληλα μὲ τὶς κατὰ καιροὺς πολυποίκιλες ἐνασχολήσεις, μεγάλο μέρος τῶν ὁποίων ἀφοροῦσαν στὴν ἰδιαιτέρα πατρίδα της, τὰ Λαγκάδια Ἀρκαδίας, ὅπου καὶ ἐτάφη, καὶ τὶς οἰκογενειακές της ὑποχρεώσεις ἀγωνιζόταν – ὡς ἄνθρωπος εὐθὺς καὶ ἀξιοπρεπής ποὺ ἦταν, παρ’ ὅλες τὶς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες –  ἀναζητῶντας δρόμους πνευματικούς, ποὺ ὁδηγοῦν στὸν «κρυπτὸν τῆς καρδίας ἄνθρωπον». Εἶχε γνωρίσει πολὺ καλὰ τὴν ματαιότητα αὐτοῦ τοῦ κόσμου, γι’  αὐτὸ καὶ ἑτοίμαζε τὴν καρδιά της γιὰ τὴν μεγάλη ἀναχώρηση, μὲ τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, τὴ μετάνοια καὶ τὴν θεία Εὐχαριστία.

Οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἐνορίας αὐτῆς, τὴν ὁποία ἀγαποῦσε ὅσο καὶ ὁ ἀείμνηστος σύζυγός της, τὴν προπέμπουν εὐγνώμονες γιὰ ὅσα ἡ ἴδια ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνος προσέφεραν, μὲ τὴν εὐχὴ ὁ ἀγωνοθέτης καὶ Κριτὴς γλυκύτατος Κύριός μας νὰ τὴν κατατάξει στοὺς ἐκ δεξιῶν Του, ὅπου θὰ χαίρεται αἰωνίως μετὰ τῶν δικαίων Του.

Εὐχόμαστε στοὺς οἰκείους της καὶ ἰδιαιτέρως στοὺς γιούς της, ποὺ τόσο ὑπεραγαποῦσε, ὁ Ἀναστὰς Κύριός μας νὰ τῆς χαρίσει τὴν αἰωνία ἀνάπαυση, ἀφοῦ «Μακαρία ἡ ὁδὸς ᾗ πορεύῃ σήμερον» καὶ σὲ ἐκείνους τὴν ἄνωθεν παρηγορία μὲ τὴν προτροπὴ νὰ τὴν μιμηθοῦν σὲ ὅσα καλὰ εἶχε ὡς ἄνθρωπος σ’ αὐτὴν τὴν ζωή, γιὰ τὰ ὁποῖα τώρα θὰ ἀπολαμβάνει. Ἀμήν.

Advertisements