Ἐτικέττες

ixr345

Νηστειοδρόμιον μηνὸς Ἰανουαρίου

 • Ἀπὸ 1ης ἕως 4ης καὶ 6ην : κατάλυσις εἰς πάντα.
 • Τὴν 8ην, 13ην, 15ην, 22αν καὶ 29ην : νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).
 • Τὴν 20ήν, καὶ 27ην : κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.

 

Νηστειοδρόμιον μηνὸς Φεβρουαρίου

 • Τὴν 3ην, 5ην, 12ην 19ην : νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).
 • Τὴν 10ην καὶ 17ην : κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.
 • Τὴν 24ην καὶ 26ην: κατάλυσις εἰς πάντα (πρώτη ἑβδομὰς Τριωδίου).

 

Νηστειοδρόμιον μηνὸς Μαρτίου

 • Τὴν 2αν καὶ 4ην: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).
 • Τὴν 9ην καὶ 11ην: κατάλυσις εἰς πάντα, πλὴν κρέατος (ἑβδομὰς Τυρινῆς).
 • Περίοδος Μεγ.Τεσσαρακοστῆς (14-3 ἕως 22-4):

-Ἀπὸ Δευτέρας ἕως Παρασκευῆς: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).

-Σάββατα καὶ Κυριακάς: κατάλυσις μόνον οἴνου καὶ ἐλαίου.

 • Τὴν 25ην: κατάλυσις ἰχθύος.

 

Νηστειοδρόμιον μηνὸς Ἀπριλίου

 • Περίοδος Μεγ.Τεσσαρακοστῆς (14-3 ἕως 22-4):

-Ἀπὸ Δευτέρας ἕως Παρασκευῆς: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).

-Σάββατα καὶ Κυριακάς: κατάλυσις μόνον οἴνου καὶ ἐλαίου.

 • Μεγάλη Ἑβδομὰς (25-4 ἕως 30-4): αὐστηρὰ νηστεία.

 

Νηστειοδρόμιον μηνὸς Μαΐου

 • Διακαινσιμος βδομς (1-5 ἕως 7-5): κατάλυσις εἰς πάντα.
 • Τὴν 11ην, 13ην, 18ην, 20ὴν καὶ 27ην : νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).
 • Τὴν 25ην : κατάλυσις ἰχθύος.

 

Κατὰ τὸν Ἅγ.Νικόδημον Ἁγιορείτην τὴν περίοδον τοῦ Πεντηκοσταρίου καταλύεται ἔλαιον καὶ οἶνος εἰς ὅλας τὰς Τετάρτας καὶ Παρασκευάς. (Βλ. σχόλιον εἰς τὸν 20ὸν Κανόνα τῆς Α’ Οἰκουμ. Συνόδου).

 

Νηστειοδρόμιον μηνὸς Ἰουνίου

 • Τὴν 1ην, 3ην, 10ην, 15ην καὶ 17ην : νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).
 • Τὴν 8ην, 24ην καὶ 29ην : κατάλυσις ἰχθύος.
 • Ἑβδομὰς Ἁγ.Πνεύματος (20 ἕως 24-6): κατάλυσις εἰς πάντα.
 • Περοδος νηστεας γ.ποστλων (27 ἕως 28-6):

κατάλυσις ἰχθύος, οἴνου καὶ ἐλαίου.

 

Κατὰ τὸν Ἅγ.Νικόδημον Ἁγιορείτην τὴν περίοδον τοῦ Πεντηκοσταρίου καταλύεται ἔλαιον καὶ οἶνος εἰς ὅλας τὰς Τετάρτας καὶ Παρασκευάς. (Βλ. σχόλιον εἰς τὸν 20ὸν Κανόνα τῆς Α’ Οἰκουμ. Συνόδου).

 

Νηστειοδρόμιον μηνὸς Ἰουλίου

 • Τὴν 6ην, 8ην, 13ην, 15ην καὶ 29ην : νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).
 • Τὴν 1ην, 20ὴν, 22αν καὶ 27ην : κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.

 

Νηστειοδρόμιον μηνὸς Αὐγούστου

 • Περίοδος νηστείας Δεκαπενταυγούστου (1ης ἕως 14ης):

-Ἀπὸ Δευτέρας ἕως Παρασκευῆς: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).

-Σάββατα καὶ Κυριακάς: κατάλυσις μόνον οἴνου καὶ ἐλαίου.

 • Τὴν 6ην : κατάλυσις ἰχθύος.
 • Τὴν 17ην, 19ην, 24ην, 26ην καὶ 29ην : νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).
 • Τὴν 31ην : κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.

 

Νηστειοδρόμιον μηνὸς Σεπτεμβρίου

 • Τὴν 2αν, 7ην, 14ην, 16ην, 21ην, 28ην καὶ 30ὴν: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).
 • Τὴν 9ην καὶ 23ην : κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.

 

 

Νηστειοδρόμιον μηνὸς Ὀκτωβρίου

 • Τὴν 5ην, 7ην, 12ην, 14ην, 19ην, καὶ 21ην : νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).
 • Τὴν 26ην καὶ 28ην : κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.

 

 

Νηστειοδρόμιον μηνὸς Νοεμβρίου

 • Περίοδος νηστείας Χριστουγέννων (15-11 ἕως 24-12):

-Τετάρτη καὶ Παρασκευή: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).

-Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο καὶ Κυριακή: κατάλυσις ἰχθύος* (μέχρι 17-12), οἴνου καὶ ἐλαίου.

 • Τὴν 2αν, 4ην, 9ην καὶ 11ην : νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).
 • Τὴν 16ην, 25ην καὶ 30ὴν : κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.

 

*(Κατὰ παράδοσιν δὲν καταλύεται ἰχθὺς καὶ ἀπὸ 15ης ἕως 20ης).

 

Νηστειοδρόμιον μηνὸς Δεκεμβρίου

 • Περίοδος νηστείας Χριστουγέννων (ἕως 24-12):

-Τετάρτη καὶ Παρασκευή: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).

-Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο καὶ Κυριακή: κατάλυσις ἰχθύος (μέχρι 17-12), οἴνου καὶ ἐλαίου.

 • Τὴν 9ην : κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.
 • Ἀπὸ 25-12 μέχρι καὶ 4-1 : κατάλυσις εἰς πάντα.