Ἐτικέττες

, ,

Σήμερα, Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ, 19 Ἀπριλίου 2015, εἴχαμε τὴν εὐλογία νὰ προστῇ τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Πανιερώτατος Ἅγιος Ἀχαΐας, κ.Ἀθανάσιος, ὁ ὁποῖος μᾶς ὁμίλησε ἐπικαίρως καὶ μᾶς εὐχήθηκε δεόντως.

Κατὰτὸνἐμπνευσμένο λόγο του μᾶς εἶπε μεταξὺ τῶν ἄλλων ὅτι: «Διὰ πίστεως σωζόμεθα, ὅπως μᾶς ἀποκαλύπτουν οἱ Εὐαγγελιστές. Ὁ ἄνθρωπος καλεῖται νὰ πιστέψει και ὄχι κατ’ ἀνάγκηννὰδεῖ, νὰ διαπιστώσει, νὰ ἀγγίξει τὴν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ, ποὺ ξεπερνάει δηλαδὴ τὴν λογικὴ τοῦ ἀνθρώπου.
Σήμερα ὁ Θωμᾶς ἐκπροσωπεῖ ὅλους μας, ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ποὺ κινοῦνται μέσα στὰ δικά τους ὅρια. Τὴ στιγμὴ ἐκείνη ποὺ ζητᾷ νὰ ἀγγίξει τοὺς τύπους τῶν ἥλων, τὶς πληγὲς ποὺ ἀνοίχτηκαν ἀπὸ τὰ καρφιὰ ποὺ μπήχτηκαν στὰ χέρια τοῦ Κυρίου δηλώνει ἐμᾶς ποὺ ψάχνουμε νὰ ἀνακαλύψουμε τὸν Κύριο. Κι ἄλλη φορὰ οἱ μαθητὲς θὰ συναντήσουν τὸν Κύριο καὶ δὲν θὰ Τὸν ἀναγνωρίσουν ὅτι αὐτὸς ποὺ τοὺς μιλᾷ εἶναι αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ὁ Ἀναστημένος. Ὁ Λουκᾶς καὶ ὁ Κλεόπας! Στὴν πορεία πρὸς Ἐμμαούς! Περπατάνε ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ὥρα πολὺ μιλάνε μὲ τὸν Κύριο καὶ δὲν καταλαβαίνουν ὅτι εἶναι ὁ Κύριός τους! Μόνο τὴν ὥρα ποὺ ὁ Κύριος κόβει καὶ εὐλογεῖ τὸ ψωμὶ τότε ἀνοίγουν τὰ μάτια τους λέει, βλέπουν καὶ καταλαβαίνουν ποιος εἶναι! Βλέπετε, ἀδελφοί μου, εἶναι κρίσιμα αὐτὰ ποὺ μᾶς διηγοῦνται τὰ εὐαγγέλια κυρίως γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε κάτι πολὺ σημαντικό: ἡ πίστη ἀδελφοί μου δὲν εἶναι προϊὸν τῆς δικῆς μας ἀσθενοῦς φύσεως! Εἶναι δῶρον τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ! Εἶναι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ποὺ Ἐκεῖνος ἀποστέλλει καὶ τὸ ὁποῖο ἐκπορεύεται ἀπὸ τὸν Πατέρα μας καὶ Πατέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ποὺ μᾶς δίνει τὴν πίστη. Μᾶς δίνει τὴν πίστη καὶ τὴν ὡριμάζει ὅπως οἱ καρποὶ ὡριμάζουν πάνω στὸ δένδρο!

Τί ἤθελε νὰ διαπιστώσει ὁ ἀπόστολος Θωμᾶς; Ἐκεῖνος ποὺ ἀνέβηκε στὸ ξύλο τοῦΣταυροῦ εἶναι ὁ ἴδιος ἢ κάποιος ποὺ μοιάζει μὲ Ἐκεῖνον ποὺ ἦταν τὸ περιεχόμενο τῶν ἐλπίδων του καὶ τὸ περιεχόμενο τῆς πίστης του, Ἐκεῖνος μὲ τὸν ὁποῖο περπάτησε ἐπὶ τρία συνεχόμενα χρόνια. Καὶ τί καταλαβαίνει ἀγγίζοντας τὸν τύπο τῶν ἥλων, τὴν πλευρὰ τὴν ἀνοιχτὴ τοῦ Κυρίου; Καταλαβαίνει ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀπέραντη! Τέτοια ἀγάπη δὲν εἶχε ζήσει ὁ κόσμος ὡς τότε!

Καὶ πῶς ἀπάντησε στὴν ἀγάπη αὐτὴ τοῦ Θεοῦ ὁ ἀπόστολος! Ἀνακήρυξε βεβαίως τὸν Ἰησοῦ Κύριο καὶ Θεό του, Σωτῆρα καὶ Λυτρωτὴ τοῦ κόσμου, ἀλλὰ ἔδωσε καὶ μιὰ ἄλλη ἀπάντηση! Ἀπάντησε στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μὲ τὴ δική του ἀγάπη καὶ θυσία! Ὅταν ἔδωσε τὸν ἴδιο του τὸν ἑαυτό, τὴν ἴδια του τὴν ζωή, ὅταν μὲ ἐντολὴ ἄνωθεν –κατὰ τὴν παράδοση- ξεκίνησε νὰ κηρύξει τὸν Χριστὸ στὰ βάθη τῆς Ἀνατολῆς καὶ ἔφθασε μέχρι τὶς Ἰνδίες, ὅπου καὶ σήμερα ὑπάρχουν χριστιανοί.

Κριτήριο τοῦ μηνύματος τῆς Ἀναστάσεως θὰ εἶναι πάντα ὅτι ὁ Κύριος ἀνίσταται γιὰ νὰ μᾶς σώσει, ἀλλὰ καὶ νὰ μᾶς καλέσει νὰ ἀπαντήσουμε κι ἐμεῖς μὲ τὴν ἴδια ἀγάπη. Καὶ ἐμεῖς θὰ πρέπει νὰ ἀπαντοῦμε στὴν ἀγάπη τοῦ Κυρίου μὲ ἀγάπη καὶ ὄχι μὲ τὸ φόβο τῆς θρησκοληψίας. Παίρνουμε τὸ φῶς τῆς ἀναστάσεως, φωτίζονται τὰ μάτια μας, βλέπουμε τὸν Κύριο τῆς ἀγάπης καὶ ἀπαντοῦμε μὲ ἀγάπη στὸν Κύριο καὶ τὰ παιδιά Του. Τότε ἔχουμε αὐθεντικὴ φανέρωση τῆς πίστεώς μας!».

DSC_0001DSC_0003DSC_0005DSC_0006DSC_0007DSC_0010DSC_0011DSC_0012DSC_0013DSC_0016DSC_0017DSC_0021DSC_0022DSC_0024DSC_0029

DSC_0032DSC_0033DSC_0034

Advertisements