Ἐτικέττες

image

Νηστειοδρόμιον μηνὸς Ἰανουαρίου

 • Ἀπὸ 1ης ἕως 4ης : κατάλυσις εἰς πάντα.
 • Τὴν 5ην, 9ην, 14ην, 21ην, 23ην καὶ 28ην : νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).
 • Τὴν 16ην, καὶ 30ήν : κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.
 • Τὴν 7ην : κατάλυσις ἰχθύος.

Νηστειοδρόμιον μηνὸς Φεβρουαρίου

 • Τὴν 11ην καὶ 13ην : νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).
 • Τὴν 4ην καὶ 6ην: κατάλυσις εἰς πάντα (πρώτη ἑβδομὰς Τριωδίου).
 • Τὴν 18ην καὶ 20ὴν: κατάλυσις εἰς πάντα, πλὴν κρέατος (ἑβδομὰς Τυρινῆς).
 • Τὴν 24ην : κατάλυσις οἴνου.
 • Περίοδος Μεγ.Τεσσαρακοστῆς (23-2 ἕως 3-4):

-Ἀπὸ Δευτέρας ἕως Παρασκευῆς: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).

-Σάββατα καὶ Κυριακάς: κατάλυσις μόνον οἴνου καὶ ἐλαίου.

Νηστειοδρόμιον μηνὸς Μαρτίου

 • Περίοδος Μεγ.Τεσσαρακοστῆς (23-2 ἕως 3-4):

-Ἀπὸ Δευτέρας ἕως Παρασκευῆς: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).

-Σάββατα καὶ Κυριακάς: κατάλυσις μόνον οἴνου καὶ ἐλαίου.

 • Τὴν 25ην: κατάλυσις ἰχθύος.
 • Τὴν 9ην καὶ 26ην: κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.

 

Νηστειοδρόμιον μηνὸς Ἀπριλίου

 • Περίοδος Μεγ.Τεσσαρακοστῆς (3-3 ἕως 11-4):

-Ἀπὸ Δευτέρας ἕως Παρασκευῆς: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).

-Σάββατα καὶ Κυριακάς: κατάλυσις μόνον οἴνου καὶ ἐλαίου.

 • Μεγάλη Ἑβδομὰς (6-4 ἕως 11-4): αὐστηρὰ νηστεία.
 • Διακαινσιμος βδομς (12-4 ἕως 18-4): κατάλυσις εἰς πάντα.
 • Τὴν 22αν, 24ην καὶ 29ην : νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).

Νηστειοδρόμιον μηνὸς Μαΐου

 • Τὴν 8ην καὶ 15ην : κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.
 • Τὴν 1ην, 13ην, 22αν, 27ην καὶ 29ην : νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).
 • Τὴν 6ην καὶ 20ὴν : κατάλυσις ἰχθύος.

Κατὰ τὸν Ἅγ.Νικόδημον Ἁγιορείτην τὴν περίοδον τοῦ Πεντηκοσταρίου καταλύεται ἔλαιον καὶ οἶνος εἰς ὅλας τὰς Τετάρτας καὶ Παρασκευάς. (Βλ. σχόλιον εἰς τὸν 20ὸν Κανόνα τῆς Α’ Οἰκουμ. Συνόδου).

 

Νηστειοδρόμιον μηνὸς Ἰουνίου

 • Ἑβδομὰς Ἁγ.Πνεύματος (1 ἕως 6-6): κατάλυσις εἰς πάντα.
 • Περοδος νηστεας γ.ποστλων (8-6 ἕως 28-6):

-Τετάρτη καὶ Παρασκευή: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).

-Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο καὶ Κυριακή: κατάλυσις ἰχθύος, οἴνου καὶ ἐλαίου.

 • Τὴν 24ην : κατάλυσις ἰχθύος.

 

Νηστειοδρόμιον μηνὸς Ἰουλίου

 • Τὴν 3ην, 8ην, 10ην, 15ην, 24ην, 29ην καὶ 31ην : νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).
 • Τὴν 1ην, 17ην καὶ 22αν: κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.

 

Νηστειοδρόμιον μηνὸς Αὐγούστου

 • Περίοδος νηστείας Δεκαπενταυγούστου (1ης ἕως 14ης):

-Ἀπὸ Δευτέρας ἕως Παρασκευῆς: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).

-Σάββατα καὶ Κυριακάς: κατάλυσις μόνον οἴνου καὶ ἐλαίου.

 • Τὴν 6ην : κατάλυσις ἰχθύος.
 • Τὴν 19ην, 21ην, 26ην καὶ 28ην : νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).
 • Τὴν 29ην : κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.

Νηστειοδρόμιον μηνὸς Σεπτεμβρίου

 • Τὴν 2ην, 4ην, 11ην, 14ην, 16ην, 18ην, 25ην καὶ 30ὴν: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).
 • Τὴν 9ην καὶ 23ην : κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.

 

Νηστειοδρόμιον μηνὸς Ὀκτωβρίου

 • Τὴν 2αν, 7ην, 9ην, 14ην, 16ην, 21ην, καὶ 30ὴν: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).
 • Τὴν 23ην καὶ 28ην : κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.

 

Νηστειοδρόμιον μηνὸς Νοεμβρίου

 • Περίοδος νηστείας Χριστουγέννων (15-11 ἕως 24-12):

-Τετάρτη καὶ Παρασκευή: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).

-Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο καὶ Κυριακή: κατάλυσις ἰχθύος* (μέχρι 17-12), οἴνου καὶ ἐλαίου.

 • Τὴν 4ην, 6ην καὶ 11ην : νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).
 • Τὴν 13ην καὶ 25ην : κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.

*(Κατὰ παράδοσιν δὲν καταλύεται ἰχθὺς καὶ ἀπὸ 15ης ἕως 20ης).

Νηστειοδρόμιον μηνὸς Δεκεμβρίου

 • Περίοδος νηστείας Χριστουγέννων (ἕως 24-12):

-Τετάρτη καὶ Παρασκευή: νηστεία (δὲν καταλύεται ἔλαιον).

-Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο καὶ Κυριακή: κατάλυσις ἰχθύος (μέχρι 17-12), οἴνου καὶ ἐλαίου.

 • Τὴν 4ην, καὶ 9ην : κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.
 • Ἀπὸ 25-12 μέχρι καὶ 4-1 : κατάλυσις εἰς πάντα.