Ἐτικέττες

Σ’ αὐτὴν τὴ λίγο ἀσυνήθιστη εἰκόνα ἡ Παναγία μας ἐμφανίζεται μὲ τὴν καρδιὰ διαπερασμένη ἀπὸ ἑπτὰ σπαθιά. Στὸν πιὸ συνηθισμένο εἰκονογραφικὸ τύπο βλέπουμε τέσσερα σπαθιὰ στὰ ἀριστερὰ καὶ τρία στὰ δεξιά.

7_spathia

Ἐπειδὴ οἱ παπικοὶ ἔχουν υἱοθετήσει τὴ λατρεία τῆς ‘’καρδιᾶς τῆς Θεοτόκου’’, κάποιοι θεώρησαν ὅτι εἶναι παπικῆς προελεύσεως. Στὴν πραγματικότητα ἡ εἰκόνα ἔχει σχέση μὲ τὴν προφητεία τοῦ Ἁγίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου τὴν ὁποία καταγράφει ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς: ”…καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία…” (Λουκ. 2,35). Ἐδῶ ἀναφέρεται στὸν πόνο ποὺ θὰ ἔνοιωθε ἡ Παναγία κατὰ τὴ στιγμὴ τοῦ χωρισμοῦ ἀπὸ τὸν ἀγαπημένο της Υἱό, ὅταν μπροστὰ στὰ μάτια της Τὸν ἐσταύρωσαν. Στὴν Ἁγία Γραφὴ, ὁ ἀριθμὸς ἑπτὰ συνήθως δηλώνει τὴν πληρότητα κάποιου καὶ τὴν ἀφθονία. Σ’ αὐτὴν τὴν περίπτωση εἶναι ἡ πληρότητα τῶν ἀπεράντων θλίψεων καὶ τοῦ πόνου ποὺ ἔνιωσε ἡ Θεοτόκος στὴ διάρκεια τῆς ἐπιγείου ζωῆς της. Ὅπως τὸν Χριστὸ θὰ τὸν διαπερνοῦσαν καρφιὰ καὶ μιὰ λόγχη, ἔτσι καὶ τὴν ψυχὴ τῆς Παναγίας μας θὰ τὴν διαπερνοῦσε τὸ πιὸ κοφτερὸ καὶ διαπεραστικὸ ὅπλο πόνου καὶ θλίψεως στὴν καρδιά Της.

sami 1

Ἡ εἰκόνα αὐτὴ βρισκόταν στὸ κωδωνοστάσιο μιᾶς ἐκκλησίας κοντὰ στὸν ποταμὸ Τόσιν (Ῥωσία). Μὲ τὸ πέρασμα τοῦ καιροῦ, χωρὶς νὰ ξέρουμε γιατί, ἡ εἰκόνα ἦταν μὲ τὸ πρόσωπο πρὸς τὰ κάτω καὶ χρησίμευε σὰν μιὰ ἁπλὴ … σανίδα. Ὁ Θεὸς δὲν ἐπέτρεψε γιὰ πολὺ καιρὸ αὐτὴ τὴν κατάσταση καὶ ἕνας κάτοικος τῆς περιοχῆς, ὁ Καντίκωφ, ὁ ὁποῖος ὑπέφερε ἀπὸ πολλὲς ἀσθένειες εἶδε στὸν ὕπνο του ὅτι ἔπρεπε νὰ ψάξει στὸ κωδωνοστάσιο γιὰ μιὰ εἰκόνα καὶ νὰ προσευχηθεῖ σ’ αὐτὴν γιὰ νὰ γίνει καλά.

sami 3

Πράγματι πῆγε, ἀλλὰ οἱ ὑπεύθυνοι δὲν τοῦ ἔδωσαν μεγάλη σημασία. Ἀφοῦ πῆγε τρεῖς φορὲς καὶ ἐπέμενε πολύ, τὸν ἄφησαν νὰ ψάξει, βρῆκε τὴν εἰκόνα, τὴν καθάρισε, τὴν προσκύνησε καὶ θεραπεύτηκε. Τὸ 1830 στὴν πόλη Βολόγκντα ὑπῆρχε ἐπιδημία χολέρας. Τότε λιτάνευσαν τὴν εἰκόνα τῆς «Παναγίας μὲ τὰ ἑπτὰ σπάθιὰ» καὶ ἡ ἀῤῥώστια κατέπαυσε.

Ἀκολούθησαν πολλὰ θαύματα καὶ σὲ κάποιες δύσκολες στιγμὲς γιὰ τὸν λαὸ δάκρυσε, ὅπως στὶς 12 Αὐγούστου 2000, ὅταν εἴχαμε τὴν τραγωδία μὲ τὸ ὑποβρύχιο Κούρσκ καὶ στὶς 11 Σεπτεμβρίου 2001 ὅταν κατέῤῤευσαν οἱ δίδυμοι πύργοι.

Ἡ εἰκόνα εἶναι γνωστὴ μὲ τὴν ὀνομασία «Ἡ προφητεία τοῦ Δικαίου Συμεών», ἢ «Τὸ γαλήνεμα τῶν κακῶν ψυχῶν».

Ἡ εἰκόνα τιμᾶται στὶς 13/26 Αὐγούστου.

Εἴθε ἡ Κυρία Θεοτόκος νὰ ἁπαλύνει τὶς ”ὀργισμένες” καρδιὲς τῶν ἀρχόντων μας καὶ νὰ τοὺς φωτίσει νὰ σκεφθοῦν ”ἀγαθὰ” γιὰ αὐτὸν τὸν τυραννισμένο λαό. Καλὴ Παναγιὰ σὲ ὅλους μας! Ἀμήν!

Advertisements