Ἐτικέττες

Μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου φθάσαμε στὴν τετάρτη Παρασκευὴ τῶν Χαιρετισμῶν καὶ θὰ ἀκούσουμε σήμερα στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τὴν τετάρτη Στάση τῶν Χαιρετισμῶν στὴν Παναγία μας!

Ὅπως γνωρίζουμε ἡ 4η Στάση ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ τοὺς Οἴκους ποὺ ξεκινοῦν μὲ τὴν τέταρτη καὶ τελευταία ἑξάδα τῶν γραμμάτων τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀλφαβήτου δηλαδὴ ἀπὸ τὸ Τ ἕως καὶ τὸ Ω, ἀνήκει στὸ δεύτερο μέρος τῶν Χαιρετισμῶν ποὺ συνιστᾷ τὸ δογματικὸ-θεολογικό τους τμῆμα, σὲ ἀντιδιαστολὴ μὲ τὸ πρῶτο μισὸ (ἀπὸ τὰ γράμματα Α ἕως καὶ Μ) ποὺ περιλαμβάνει τὸ ἱστορικὸ-διηγηματικό τους τμῆμα!

Ὁ Οἶκος ποὺ ξεκινᾷ μὲ τὸ γράμμα Τ ἑστιάζει στὴν Ἀειπαρθενία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, καὶ τονίζει ὅτι εἶναι ἡ ἴδια ἀπροσμάχητος προστάτιδα τῶν παρθένων ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν Χριστιανῶν.

Ὁ ἑπόμενος Οἶκος μὲ τὸ Υ ἀναφέρεται στὸ πρόσωπο τοῦ σαρκωθέντος Σωτῆρος καὶ τονίζει ὅτι, ἀκόμη καὶ ἂν τοῦ ἀναπέμψουμε ὕμνους, τόσους σὰν τοὺς κόκκους τῆς ἄμμου, δηλαδὴ ἀπειράριθμους, καὶ πάλι δὲν τοῦ ἀποδίδουμε τὴν προσήκουσα σὲ Αὐτὸν τιμή!

Ὁ Οἶκος ποὺ ξεκινᾷ μὲ τὸ Φ ἐπανέρχεται στὴν Θεοτόκο, ποὺ τὴν θεωρεῖ σὰν τὴ φωτεινὴ ἐκείνη λαμπάδα ποὺ φωτίζει τὸν νοῦ τῶν πιστῶν Χριστιανῶν, καὶ μέσα στὸ φῶς Της κινούμεθα πρὸς τὴν ἀληθινὴ γνώση τοῦ Θεοῦ.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ.ΘΕΟΤΟΚΟΥ.4

Ὁ Οἶκος μὲ τὸ γράμμα Χ ὅπως καὶ αὐτὸς μὲ τὸ Υ ἑστιάζεται στὸν Σωτῆρα Χριστὸ τονίζοντας ὅτι μὲ τὴν ἐνανθρώπησή Του διέγραψε ὁριστικὰ τὰ χρέη τῶν ἀνθρώπων ποὺ διὰ τῶν ἁμαρτιῶν τους εἶχαν ἀποξενωθεῖ ἀπὸ τὴν Χάρη Του.

Στὸν Οἶκο ποὺ ξεκινᾷ μὲ γράμμα Ψ ἐξαίρει τὴν Θεοτόκο ὡς τὸν ὄντως Ναὸ τοῦ Σωτῆρος ποὺ ὁ ἴδιος ἐπέλεξε καὶ ἁγίασε διὰ τῆς σαρκώσεώς Του καὶ μέσα ἀπὸ τὸν ὁποῖο δοξάζεται ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους.

Τέλος στὸν Οἶκο μὲ τὸ γράμμα Ω ἀναπέμπεται ἡ ἱκεσία ὅλων τῶν Χριστιανῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο νὰ λυτρώσει τὸν λαό Της, τόσο ἀπὸ τὶς συμφορὲς τοῦ αἰῶνος αὐτοῦ, ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν αἰώνια κόλαση

Καὶ πιστεύουμε ὅτι αὐτὴ ἡ ἱκετήριος κραυγὴ ὅλων τῶν Χριστιανῶν ποὺ ἐκφράζει ὁ τελευταῖος αὐτὸς οἶκος τῆς 4ης Στάσης τῶν Χαιρετισμῶν, συνοψίζει καὶ συγκεφαλαιώνει καὶ τὸ νόημά τους! Χαιρετίζουμε τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο μὲ τοὺς Χαιρετισμούς Της ποὺ τόσο Τὴν τέρπουν, αἰτούμενοι τὴν πρεσβεία Της. «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς» ἀκοῦμε στὸ πρῶτο ἀντίφωνο τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Καὶ εἴμαστε βέβαιοι ὅτι εἶναι ἀκαταγώνιστες οἱ πρεσβεῖές Της γιατὶ ἡ Θεοτόκος εἶναι ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ ἀχώριστη ἀπὸ τὸν Υἱὸ καὶ Θεό Της! ‘’Οὐδὲν γὰρ μέσον Μητρὸς καὶ Υἱοῦ’’ ἀναφωνεῖ ὁ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός! Καὶ συνεχίζει λέγοντας, ὅτι ἐπειδὴ στὴν ἐπουράνια, θριαμβεύουσα Ἐκκλησία, τὴν ‘’Ἐκκλησία τῶν πρωτοτόκων’’ ἡ Θεοτόκος κατέχει τὴν πρώτη θέση, ἡ μεσιτεία Της γιὰ τὴν ἐπίγεια, στρατευομένη Ἐκκλησία ποὺ ἀποτελεῖ τὸ σῶμα τοῦ Υἱοῦ Της, εἶναι συνεχὴς καὶ ἀκατάπαυστη!

Καὶ ὁ Ἅγιος Βασίλειος Σελευκείας ἀναφωνεῖ ὅπως ὁ ἱερὸς Ὑμνογράφος τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου ‘’Χαῖρε Κεχαριτωμένη Μαρία, ἡ μεσιτεύουσα Θεῷ καὶ ἀνθρώποις, ἵνα τὸ μεσότοιχον ἀναιρεθῇ τῆς ἔχθρας, καὶ τοῖς ἐπουρανίοις ἑνωθῇ τὰ ἐπίγεια’’. Κλείνοντας, εὐχόμαστε νὰ εἰσακουσθοῦν οἱ παραινέσεις καὶ τῶν κεκοιμημένων Ὁσίων, ἀλλὰ καὶ συγχρόνων Γερόντων, ὅπως ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ ἀπὸ τὴν Ἀριζόνα, ποὺ μᾶς προτρέπουν, ὄχι μόνο τώρα στὴν περίοδο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀλλὰ καὶ καθημερινά, καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ χρόνου, νὰ διαβάζουμε ὅσες περισσότερες φορὲς μποροῦμε τοὺς Χαιρετισμούς, ὥστε νὰ βιώσουμε -ὅπως καὶ αὐτοὶ- αἰσθητὰ πλέον τὴν Χάρη τῶν Χαιρετισμῶν καὶ τὴν προστασία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου σὲ κάθε ἔκφανση τῆς καθημερινότητάς μας!

 

http://www.xairetismoi.blogspot.gr/2014/03/4h.stasi.xairetismwn.tis.theotokou.html

Advertisements