Ἐτικέττες

,

Ἂς μάθουμε κάποτε νὰ εἴμαστε Χριστιανοί. Ἂν δὲ γνωρίζουμε νὰ προσευχώμαστε, πράγμα ποὺ εἶναι εὔκολο καὶ πολὺ ἁπλό, τί θὰ μάθουμε ἀπὸ τὰ ἄλλα; Ἂς μάθουμε νὰ προσευχώμαστε σὰν Χριστιανοί˙ ἐκεῖνες οἱ προσευχὲς εἶναι τῶν εἰδωλολατρῶν, ἐκεῖνες οἱ δεήσεις εἶναι τῶν Ἰουδαίων, ἐνῶ τοῦ Χριστιανοῦ εἶναι ἀντίθετες ˙ μὲ αὐτὲς ζητᾶμε ἄφεσι καὶ ἀμνηστία τῶν σφαλμάτων ποὺ ἔγιναν σὲ μᾶς. «Ὅταν μᾶς βρίζουν», λέγει, «εὐλογοῦμε, ὅταν μᾶς καταδιώκουν, δείχνουμε ἀνοχή, ὅταν μᾶς βλασφημοῦν , παρακαλοῦμε» ( Ἃ΄Κορ. 4, 12-13 ) . Ἄκου τὸν Στέφανο ποὺ λέγει˙ «Κύριε, μὴ λογαριάσης σ’ αὐτοὺς αὐτὸ τὸ ἁμάρτημα» ( Πράξ. 7,60 ) . Ὄχι μόνο δὲν καταριόταν, ἀλλὰ καὶ προσευχόταν γι’ αὐτούς˙ ἐνῶ ἐσὺ ὄχι μόνον δὲν προσευχήθηκες  γι’ αὐτοὺς ἀλλὰ καὶ τοὺς καταράστηκες. Ὅσο λοιπὸν πιὸ ὑπέροχος ἦταν ἐκεῖνος, τόσο χειρότερος εἶσαι ἐσύ.

άγιος Στέφανος μαρτύριο

Ποιὸν θαυμάζουμε; Πές μου. Ἐκείνους γιὰ τοὺς ὁποίους προσευχήθηκε ἢ αὐτὸν ποὺ προσευχόταν γι’ αὐτούς; Ὁπωσδήποτε αὐτόν. Ἐὰν ἐμεῖς, πολὺ περισσότερο ὁ Θεός. Θέλεις νὰ πλήξης τὸν ἐχθρό; Προσευχήσου γι’ αὐτόν˙ ὄχι ὅμως μὲ τέτοια διάθεσι, ὄχι σὰν νὰ πλήττης˙ αὐτὸ βέβαια γίνεται, ἐσὺ ὅμως μὴν τὸ κάνης μὲ τὸ σκοπὸ  αὐτό. Ἂν καὶ βέβαια ἐκεῖνος ὁ μακάριος τὰ πάθαινε ἄδικα, καὶ ὅμως προσευχόταν γι’ αὐτοὺς , ἐνῶ ἐμείς  πολλὰ δικαιολογημένα τὰ παθαίνουμε ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς. Ἂν λοιπὸν αὐτὸς ποὺ ἄδικα ἔπασχε, δὲν τόλμησε νὰ μὴν προσευχηθῆ γι’ αὐτοὺς , ἐμεῖς ποὺ πάσχουμε δίκαια καὶ ὄχι μόνο δὲν προσευχόμαστε, ἀλλὰ καὶ καταριόμαστε, ποιᾶς τιμωρίας δὲν εἴμαστε ἄξιοι; Νομίζεις βέβαια ὅτι δίνεις τὸ χτύπημα σ’ ἐκεῖνον, ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅμως ὅτι τραβᾶς τὸ ξίφος ἐναντίον σου, μὴ ἀφήνοντας τὸ δικαστὴ νὰ γίνη πρᾷος γιὰ τὰ ἁμαρτήματά σου μὲ τὰ ὁποῖα τὸν ἐξοργίζεις ἐναντίον τῶν ἄλλων. Διότι λέγει: «Μὲ ὅποιο μέτρο μετρεῖτε, μὲ τὸ ἴδιο θὰ μετρηθεῖτε καὶ σεῖς, καὶ μὲ ὅποιο κριτήριο κρίνετε, θὰ κριθῆτε» ( Ματθ. 7,2 ) . Ἂς γίνουμε λοιπὸν συγχωρητικοὶ γιὰ νὰ ἔχουμε τέτοιο καὶ τὸν Θεό…

thumb_pryrop03

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Χρυσοστομικὸς Ἄμβων Ε΄Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ Τὰ νεῦρα τῆς ψυχῆς»

Ἔκδοσις Συνοδία Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου Νέα Σκήτη Ἄγ. Ὅρους

 

Advertisements