Ἕνας νέος καταλαμβανόμενος ἀπὸ τὴ σκέψη ὅτι καὶ οἱ αἱρετικοὶ μὲ τὰ καλὰ ἔργα θὰ σωθοῦν, πῆγε μετὰ τὴν ἀπόλυση τῆς Ἱερῆς Λειτουργίας στὸ κελὶ  τοῦ λεγομένου Διδασκάλου καὶ εἶπε σ’ αὐτόν: «Πανοσιότατε πατέρα, σήμερα μεγάλη ἐντύπωση μοῦ προξένησε ὁ λόγος σας, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἀκόμα μὲ διστάζει ὁ λογισμός μου, γι’ αὐτὸ θὰ σᾶς κάνω τὴν ἑξῆς ἐρώτηση: ἐὰν δύο σώφρονες καὶ ἀνεπτυγμένοι ἄνθρωποι, ὁ ἕνας εἶναι τέκνο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησία μας καὶ ὁ ἄλλος ὑποτάσσεται στὶς αἱρέσεις ποὺ ὑπάρχουν, αὐτοὶ -λέω- κάνουν ἔργα θεοφιλῆ καὶ θεάρεστα, εἶναι ἐλεήμονες, ἀμνησίκακοι, σώφρονες, περιφρουροῦν τὴ δικαιοσύνη καὶ κάθε ἄλλη ἀρετή, αὐτοὶ ὅταν πεθάνουν, θὰ σωθοῦν  ἐξίσου;

Σὲ ἀπάντηση, ὁ Διδάσκαλος βγάζοντας ἀπὸ τὸ πορτοφόλι του ἕνα χαρτονόμισμα ἀξίας ἑκατὸ φράγκων, εἶπε αὐτό: «αὐτὸ τὸ χαρτὶ τί ἀξίζει;». Ὁ νέος ἀπάντησε «ἑκατὸ φράγκα». Τότε τοῦ παρουσιάζει καὶ ἕνα ἄλλο χαρτὶ ἀπὸ χρυσό, τὸ ὁποῖο συνήθως χρησιμοποιοῦν σὲ διαφημίσεις καὶ τοῦ λέει: «αὐτὸ πόσο ἀξίζει;». Ὁ νέος τότε εἶπε: «αὐτὸ τὸ χαρτὶ δὲν ἀξίζει οὔτε δύο λεπτά». «Καὶ πῶς», τοῦ εἶπε ὁ Ἱεροκήρυκας, «δὲν ἀξίζει, ἐνῷ εἶναι παρόμοιο μὲ τὸ ἄλλο καὶ μάλιστα φαίνεται πιὸ ὡραῖο;». Τότε ὁ νέος τοῦ λέει: «τὸ πρῶτο ἔχει τὴν ἀξία του, γιατὶ ἔχει τὴ βασιλικὴ σφραγίδα, ἐνῷ τὸ δεύτερο  εἶναι ἄχρηστο, γιατὶ τοῦ λείπει αὐτὴ ἡ σφραγίδα». «Να, παιδί μου», τοῦ εἶπε ὁ Ἱεροκήρυκας, «μὲ αὐτὸ τὸ παράδειγμα λύθηκε ἡ ἀπορία σου. Καθὼς τὸ πρῶτο χαρτὶ ἀνήκει στὸν Ὀρθόδοξο Χριστιανό, τοῦ ὁποίου τὰ θεάρεστα ἔργα εἶναι ἐπικυρωμένα μὲ τὴ Βασιλικὴ σφραγίδα καὶ θὰ καταταγοῦν στὸ Βασιλικὸ Ταμεῖο, ἐνῷ μὲ τὸ ἄλλο χαρτὶ μὴ ἔχοντας αὐτὴ τὴ σφραγίδα θὰ ἀποβληθεῖ ἔξω».

55-33

Ἀφοῦ ἄκουσε αὐτὰ ὁ νέος καὶ συγκινήθηκε πολύ, ἔπεσε στὰ πόδια ἐκείνου τοῦ πνευματικοῦ πατέρα καὶ μὲ δάκρυα ἐξέφρασε τὶς εὐχαριστίες του, διότι τὸν ἀπάλλαξε ἀπὸ τὴν ἐσφαλμένη ἐκείνη ἄποψη.

Αὐτά, ἀγαπητέ, ἀρκοῦν ὡς ἀπάντηση στὴν ἐρώτηση καὶ ἀπορία σου καὶ μπορεῖς νὰ τὴ μεταφέρεις καὶ σὲ ἄλλους ἀγαπητοὺς φίλους σου.
Νὰ εἶσαι καλά!

Γράφτηκε στὰ Κατουνάκια τοῦ Ἁγίου Ὄρους στὸν Ἄθω

Τῇ 6ῇ Ὀκτωβρίου 1910

Ἀπὸ τὸν ἐλάχιστο Δανιὴλ Μοναχὸ Κατουνακιώτη

ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2013/10/basiliki-sfragida.html#ixzz2hIAPcoF8

Advertisements