Ἐτικέττες

1

 

Ἡ Ὁσία καὶ πανεύφημος μήτηρ ἡμῶν Μεθοδία γεννήθηκε στὴν νῆσο  Κίμωλο κατὰ τὸ ἔτος 1865, ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς. Ἡ οἰκογένειά της εἶχε τρεῖς υἱοὺς καὶ πέντε θυγατέρες. Ἡ δεύτερη ἦτ αν ἡ Εἰρήνη, ποὺ μετονομομάστηκε Μεθοδία. Ἀπὸ νεαρὴ  ἡλικία φαινόταν τι ἔμελλε νὰ γίνει καὶ τί καρποὺς θὰ φέρει στὴ ν Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ὡς ἐλιὰ κατάκαρπη.

Ἀνατράφηκε ἐν «παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου» καὶ ἐνῷ ἐσκόπευε νὰ ἀφιερωθεῖ στὸν Θεό, οἱ γονεῖς της ἤθελαν νὰ τὴν παντρέψουν. Γιὰ νὰ μὴν τοὺς λυπήσει ὑπάκουσε στὴ θέλησή τους καὶ ἐπῆρε σύζυγο ἕνα ναυτικὸ ἀπὸ τὴ Χίο. Καίτοι παντρεύτηκε ἡ Μεθοδία, δὲν λιγόστεψε καθόλου ὁ ζῆλός της καὶ θερμὴ ἀγάπη πρὸς τὸν Νυμφίο Χριστό, ἀλλὰ ἀκολουθοῦσε τὴν ἴδια σὰν καὶ πρῶτα ζωή, παρακαλώντας θερμὰ τὸν Κύριο νὰ τὴν ἀξιώσει νὰ ἀφιερωθεῖ ἐντελῶς σ’ Αὐτόν, ὅταν ἡ Χάρις του εὐδοκήσει.

Ὁ σύζυγός της σὲ ἕνα ταξίδι ναυάγησε στὰ παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ δὲν ξαναγύρισε στὴν Κίμωλο. Τότε ἡ Ὁσία ἐγκατέλειψε τὰ πάντα. Ἐκάρη μοναχὴ στὸν Ἱερὸς καὶ περικαλλῆ Ναὸ τῆς Παναγίας  «Ὁδηγήτριας» Κιμώλου, ἀπὸ τὸν τότε Ἐπίσκοπο Σύρου Μεθόδιο καὶ ἀπὸ Εἰρήνη μετονομάσθηκε Μεθοδία. Μὲ πολὺ ζῆλο καὶ θερμὴ προθυμία ἄρχισε τοὺς ἀσκητικοὺς ἀγῶνες καὶ μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο κατάφερε νὰ νεκρώσει τὴ σάρκα καὶ τὶς ἐπιθυμίες. Κλείστηκε μάλιστα σ’ ἕνα μικρὸ κελλί, στὸ Στιάδι μέσα στὸ «Μέσα Κάστρο» τῆς Κιμώλου, πλησίον τοῦ Ἱ.Ν.Γεννήσεως τοῦ Κυρίου. Ἐκεῖ ἔμενε κατὰ τὸ πλεῖστον, περιορίζοντας τὸν ἑαυτό της ἀπὸ τὰ μάταια καὶ φθαρτά. Ἔβγαινε ἀπὸ τὸ κελλί της μόνον σὲ μεγάλη ἀνάγκη, ἢ ὅταν τὴν καλοῦσε ἡ ἀγάπη καὶ τὸ συμφέρον τοῦ πλησίον.

2

Ἀδύνατον νὰ διηγηθεῖ κανεὶς τοὺς κόπους, τὴν ἄσκηση, τὴ νηστεία, τὴν ἀγρυπνία, τὰ δάκρυα καὶ τὴ συνεχῆ προσευχή. Καθ’ ὅλη τὴ Μ.Σαρακοστὴ ἔμενε κλεισμένη καὶ δὲν δεχόταν κανένα. Προσευχόταν καὶ μελετοῦσε. Μόνον ἀπὸ ἕνα μικρὸ παραθυράκι ἔδιδε σ’ αὐτοὺς ποὺ ζητοῦσαν εὐλογημένο λάδι, ἀπὸ τὸ ἀκοίμητο καντήλι τοῦ κελλιοῦ της. Αὐτὸ τὸ λάδι τὸ ἔπαιρναν οἱ κάτοικοι τῆς Κιμώλου μὲ πίστη καὶ θεραπεύονταν ἀπὸ διάφορα νοσήματα.Ἡ φήμη τῆς ἀγγελικῆς της ζωῆς διεδόθη, ὄχι μόνο στὴν Κίμωλο, ἀλλὰ καὶ στὰ ἄλλα νησιά. Πολλὲς γυναῖκες ἔτρεχαν στὸ ἀσκητήριό της, ποὺ δεχόταν μόνο γυναῖκες καὶ ἐκεῖ βρίσκανε πνευματικὴ  ὠφέλεια καὶ ἀνακούφιση στὶς ψυχικὲς ταραχὲς καὶ ἀνωμαλίες καὶ τὶς λοιπὲς πικρίες τοῦ βίου. Ἡ ὁσία Μεθοδία, ἐκτὸς τῶν ἄλλων χαρισμάτων, ἀξιώθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὸ χάρισμα νὰ θαυματουργεῖ.

Ἐκοιμήθη ἡ Ὁσία ἐν Κυρίῳ τὴν 5ην Ὀκτωβρίου, ἡμέρα Κυριακὴ τοῦ ἔτους 1908 εἰς ἡλικία 43 ἐτῶν.Τὴν ἑπομένη τοῦ θανάτου της παρατήρησαν ὅτι τὰ χέρια της δὲν ἦταν ἄκαμπτα καὶ σκληρά, ἀλλὰ εὐλύγιστα καθὼς καὶ ὅλο της τὸ σῶμα, σὰν νὰ ἦταν ζωντανή.Ὅλοι οἱ κάτοικοι τοῦ νησιοῦ μαζεύτηκαν καὶ ἐνταφίασαν τὸ πάντιμο καὶ ἱερότατο Λείψανο μὲ εὐλάβεια καὶ τιμή.

Καὶ ἐμεῖς στὸ Ναό μας ἔχουμε τὴν ἰδιαίτερη εὐλογία καὶ τιμὴ νὰ κατέχουμε τεμάχιο τοῦ τιμίου λειψάνου τῆς Ὁσίας, ὡς ἐσαεὶ εὐλογία τοῦ Ἁγίου Θεοῦ πρὸς ἐνίσχυση καὶ  βοήθεια ὅλων τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν της.

Εἴθε ἡ Ἁγία νὰ εὔχεται γιὰ ὅλους μας. Ἀμήν.

3

Στίχος
Μέθοδον ζωῆς ὅσιας ἠσκημένη
Χριστῷ προσεισιν ὁσίως Μεθοδία.
Ὀκτωβρίου Πέμπτη Μεθοδίας ἦτορ ἔνθεν ἤρθη

πολυτίκιον χος ΄. Τς ρήμου πολίτης
Τῆς Κιμώλου τόν γόνον, ἀρετῶν τό κειμήλιον, καί τῶν ἀπ’ αἰῶνος Ὁσίων, ἀληθῶς τήν ὁμόσκηνον, τιμήσωμεν ἐν ὕμνοις οἱ πιστοί, Ὁσίαν Μεθοδίαν
τήν σεπτήν, τάς τοῦ Βίου αὐτῆς πράξεις θεοφιλεῖς, μιμούμενοι κραυγάζοντες• Δόξα τῷ δεδωκότι σοί ἰσχύν, δόξα τῷ Σέ στεφανώσαντι, δόξα τῷ σύν
Ἁγίων τοῖς χοροῖς, Σέ Μῆτερ, ἀριθμήσαντι.

Κοντάκιον χος δ΄. πεφάνη σήμερον
Πολιτείαν ἄμεμπτον διαδραμοῦσα, μυστικῶς ἐφαίδρυνας, τῶν ἀρετῶν σου τῷ φωτί, τήν νῆσον Κίμωλον ἅπασαν, ὤ Μεθοδία, Ὁσία θεοληπτε.

Μεγαλυνάριον
Χαίροις Μεθοδία θεοειδῆς, ἡ μιμησαμένη, τῶν Ὁσίων τήν βιοτήν χαίροις τῆς Κιμώλου, τό βλάστημα καί γέρας, ἀσινή συντήρει, ἐκ πάσης θλίψεως.

 

Advertisements