Ἐτικέττες

«Ὁ ἄγγελος τοῦ σπιτιοῦ προστατεύει τὸν ἱερὸ αὐτὸ χῶρο ποὺ στεγάζει τὶς εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ ὅσους ζοῦν μέσα σ’ αὐτό, ἀκόμη καὶ ἂν δὲν ἔχουν λάβει τὸ Ἅγιο Βάπτισμα, ὅπως εἶναι τὰ ἀβάπτιστα παιδιὰ τῶν χριστιανῶν, ἀλλὰ καὶ ὅσους ζοῦν σύμφωνα μὲ τοὺς νόμους τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ δὲν γνώρισαν ἀκόμη τὴν ὀρθὴ πίστη. Δὲν ἐπιτρέπει στὰ πονηρὰ πνεύματα νὰ μποῦν μέσα καὶ νὰ πειράξουν τὴν οἰκογενειακὴ θαλπωρή, ἂν οἱ ἴδιοι οἱ κάτοικοι τοῦ χώρου δὲν τὸ ἐπιτρέψουν μὲ τὴ ζωή τους. Εἶναι διαταγμένος ἀπὸ τὸν Θεό, κάθε ἄγγελος ποὺ προστατεύει ἕνα σπίτι, ἂν δεῖ στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων, ἁπλότητα καὶ εὐγένεια, στοιχεῖα ποὺ δηλώνουν πὼς εἶναι παιδιὰ δικά Του, ὄχι ἁπλὰ νὰ προστατεύουν αὐτὸν τὸν οἶκο ἀπὸ πονηρὰ πνεύματα, ἀλλὰ νὰ ἀπομακρύνουν καὶ φθονεροὺς ἀνθρώπους σταλμένους ἀπὸ τὸν Ἑωσφόρο, ποὺ θὰ ἤθελαν νὰ μποῦν καὶ νὰ κάνουν κακό…

Οἱ ἄγγελοι τῶν σπιτιῶν χαίρονταν ὅταν ἔβλεπαν παλαιότερα τὴν οἰκογένεια ἑνωμένη νὰ προσεύχεται στὸ εἰκονοστάσι καὶ νὰ δοξάζει τὸν Θεό. Οἱ ἴδιοι μετέφεραν ὁ καθένας τὴν εὐωδία τῶν προσευχῶν τῶν ἀνθρώπων τοῦ οἴκου ποὺ προστάτευαν καὶ τὴν ἀνέβαζαν στὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ, ζητώντας ἀπὸ τὸν Δημιουργό τους νὰ στείλει περισσότερη θεία χάρη στὸ σπίτι αὐτό. Καὶ ὁ Θεὸς ἄκουγε τὶς ἱκεσίες τους καὶ ὅλο καὶ πιὸ πολὺ εὐλογοῦσε τὸν οἶκο ποὺ Τὸν δόξαζε.

αγγελος

Μὰ σήμερα λίγοι εἶναι οἱ ἄγγελοι ποὺ φθάνουν στὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ τὰ χέρια τους εἶναι ἄδεια ἀπὸ προσευχὲς καὶ εὐχαριστηρίους ὕμνους. Γι’ αὐτὸ ὅταν βλέπουν κοντὰ στὸ σπίτι ποὺ προστατεύουν ἄλλους ἀγγέλους νὰ χαίρονται ἐπειδὴ αὐτοὶ φυλᾶνε θεοσεβούμενους ἀνθρώπους, ταπεινὰ ἐκλιπαροῦν νὰ προτρέψουν καὶ νὰ φωτίζουν τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ζοῦν ἐκεῖ νὰ παραδειγματίσουν καὶ τοὺς δικούς τους, ἀφήνοντας νὰ φανοῦν οἱ εὐλογίες ποὺ τοὺς στέλνει ὁ Θεός. Μὰ πόσο πάλι θλίβονται ὅταν ζηλόφθονα φέρονται οἱ δικοί τους προστατευόμενοι, βλέποντας τὴν χαρὰ τῶν συνανθρώπων τους, ἀντὶ νὰ ὠφεληθοῦν ἀπὸ τὶς εὐλογίες ποὺ τοὺς δίνει ὁ Θεὸς σὰν ἀνταμοιβὴ γιὰ τὴν θεοσεβούμενη ζωή τους…

Ἔχει δοθεῖ ἐντολὴ σὲ κάθε ἄγγελο φύλακα σπιτιοῦ, στὰ ἐφιαλτικὰ χρόνια ποὺ ἤδη ξεκίνησαν, ὅσα σπίτια ἐπαναφέρουν τὸ θρόνο τοῦ Θεοῦ, ἐγκαταστήσουν τὸ εἰκονοστάσι καὶ τὸ προσευχητάρι τους μὲ ὅλες τὶς εὐλογημένες συνήθειες εὐλαβείας πρὸς τὸν Οὐράνιο Πατέρα μας, νὰ προστατέψουν τὰ σπίτια αὐτὰ καὶ νὰ φροντίσουν θαυματουργικὰ ὥστε νὰ μὴν τοὺς λείψουν τὰ ἀπαραίτητα ὑλικὰ ἀγαθά. Ἐπίσης τοὺς ἔχει δοθεῖ ἡ ἄδεια νὰ διατηροῦν τὴν εἰρήνη καὶ τὴν γαλήνη τοῦ σπιτιοῦ καὶ νὰ μὴν ἐπιτρέψουν στὸ σατανᾶ νὰ σπείρει μέσα σ’ αὐτό, τὴν ταραχὴ καὶ τὸν ἐφιάλτη ποὺ ἐπικρατεῖ παντοῦ».

http://ouranianostalgia.blogspot.gr

Advertisements