Ἐτικέττες

, ,

ΣΤΑΥΡΟΣὉ πιστὸς σχηματίζοντας ἐπάνω του τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, κηρύττει τὴν νίκη τοῦ Χριστοῦ κατὰ τοῦ θανάτου καὶ τοῦ Διαβόλου. Ὁ Σταυρὸς, γράφει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, “ἔγινε γιὰ πολλοὺς θεμέλιο μεγάλης εὐλογίας καὶ τεῖχος ἀσφαλείας ἀπὸ κάθε κίνδυνο, κτύπημα θανατηφόρο κατὰ τοῦ Διαβόλου… Ὁ Σταυρὸς κατήργησε τὸν θάνατο… καὶ ἔσωσε ὁλόκληρη τὴν οἰκουμένη ποὺ ἦταν καταδικασμένη ἀπὸ τὴν ἁμαρτία”. Ὁ Σταυρὸς “ἀνέῳξε τοῦ οὐρανοῦ τὰς πύλας, τοὺς μισουμένους φίλους ἐποίησεν, εἰς τὸν οὐρανὸνἐπανήγαγεν, ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου ἐκάθισε τὴν ἡμετέραν φύσιν”.

Διὰ τοῦ Σταυροῦ φανερώθηκε στὸν ἄνθρωπο ἡ ἀγάπη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ: “Σταυρὸς τὸ τοῦ Πατρὸς θέλημα, ἡ τοῦ Μονογενοῦς δόξα, τὸ τοῦ Πνεύματος ἀγαλλίαμα”, γράφει ὁ χρυσόφθογγος Πατήρ. Καὶ συνεχίζει: “Σταυρὸς ὁ τῶν Ἀγγέλων κόσμος [κόσμημα, στολίδι], τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἀσφάλεια, τὸ καύχημα τοῦ Παύλου, τὸ τῶν Ἁγίων τεῖχος, τὸ φῶς τῆς οἰκουμένης ἁπάσης”. Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο “ὅλοι οἱ πιστοὶ σημειώνουν συνεχῶς τὸ σχῆμα τοῦ Σταυροῦ στὸ ἐπισημότερο σημεῖο τοῦ σώματός τους καὶ τὸ περιφέρουν ζωγραφισμένο ἐπάνω στὸ μέτωπό τους σὰν σὲ στήλη ὅλη τὴν ἡμέρα”.

Λέγει ὁ Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος: “Οἱ χριστιανοὶ ὁποῦ πιστεύουν εἰς τὸν Χριστόν, σημειώνουν τὸν ἑαυτόν τους μὲ τὸ σημεῖον τοῦ Σταυροῦ, ὄχι ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχε καὶ μὲ καταφρόνησιν, ἀλλὰ μὲ κάθε προσοχήν, σύνεσιν, φόβον, τρόμον καὶ μὲ κάθε εὐλάβειαν… Ὅτι κατὰ τὴν εὐλάβειαν ὁποῦ ἔχει κάθε ἕνας εἰς τὸν Σταυρόν, τοιούτης λογῆς λαμβάνει καὶ τὴν δύναμιν καὶ βοήθειαν ἀπὸ τὸν Θεόν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

Ἱερομ.Γρηγορίου, Ἡ Θεία Λειτουργία, σ.52.