Ἐτικέττες

images

Σταυροῦ πανήγυριν ἄγομεν, καὶ τὸ τῆς Ἐκκλησίας ἅπαν καταστράπτεται πλήρωμα. Σταυροῦ πανήγυριν ἄγομεν, καὶ χαρᾶς μαρμαρυγαῖς τὸ τῆς οἰκουμένης καταλάμπεται πρόσωπον. Σταυροῦ πανήγυριν ἄγομεν δι’ οὗ τὸ σκότος ἠλάθη, καὶ τὸ φῶς ἀντεισήχθη. Σταυροῦ πανήγυριν ἄγομεν, καὶ τῷ Σταυρωθέντι συνεπαιρόμεθα, τὴν γῆν ἀφέντες κάτω μετὰ τῆς ἁμαρτίας, ἵνα τὰ κάτω κτησώμεθα. Σταυρὸς ὑψοῦται, καὶ συνυψοῖ χαμαὶ κειμένην τὴν ἀνθρωπότητα…

Εἰ μὴ σταυρός…οὐκ ἂν ἐκ πλευρᾶς οἱ κρουνοὶ τῆς ἀφθαρσίας ἐπήγαζον, αἷμα καὶ ὕδωρ, τὰ τοῦ κόσμου καθάρσια, οὐκ ἂν τὸ τῆς ἁμαρτίας χειρόγραφον ἔρρηκτο, οὐκ ἂν τῆς ἐλευθερίας ἐτύχομεν…οὐκ ἂν παράδεισος ἄνοικτο…

Ὑψοῦται ὁ σταυρός, καὶ συνυψοῖ τῶν εὐσεβούντων τὸ φρόνημα… Ὑψοῦται σταυρὸς καὶ κατασπᾷ τὴν ὀφρὺν τῶν δαιμόνων. Ὑψοῦται ὁ σταυρὸς καὶ πίπτουσιν εἴδωλα. Δοξάζεται Χριστός, καὶ διάβολος πλήττεται…Ἀφ’ οὗ γὰρ σταυρός, ὁ Χριστὸς προσκυνεῖται· ἀφ’ οὗ σταυρός, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐπεγνώσθη· ἀφ’ οὗ σταυρός, σὺν Πατρὶ τὸν Υἱὸν προσκυνοῦμεν…» (PG 97, 1017-1025).

Πανηγυρίζουμε τὴν ἑορτὴ τοῦ Σταυροῦ καὶ ἀστράφτει καὶ ἀκτινοβολεῖ ὅλο τὸ σύνολο τῆς Ἐκκλησίας. Πανηγυρίζουμε τὴν ἑορτὴ τοῦ Σταυροῦ  καὶ ὅλη ἡ οἰκουμένη φωτίζεται καὶ λάμπει ἀπὸ λάμψεις χαρᾶς. Πανηγυρίζουμε τὴν ἑορτὴ τοῦ Σταυροῦ, διὰ τοῦ ὁποίου ἀπεμακρύνθη τὸ πνευματικὸ σκοτάδι καὶ πῆρε τὴ θέση του τὸ πνευματικὸ φῶς. Πανηγυρίζουμε τὴν ἑορτὴ τοῦ Σταυροῦ καὶ ὑψωνόμαστε μαζὶ μὲ τὸν Ἐσταυρωμένο πρὸς τὰ ἄνω, ἀφήνοντας κάτω τὴ γῆ μὲ τὴν ἁμαρτία της, γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε τὰ οὐράνια. Ὑψώνεται ὁ Σταυρὸς καὶ ὑψώνει τὴν ἀνθρωπότητα, ποὺ ἦταν πεσμένη κάτω λόγῳ τῶν ἁμαρτιῶν της…

Ἐὰν δὲν ὑπῆρχε ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου, δὲν θὰ ἐπήγαζαν ἀπὸ τὴν πλευρά Του οἱ κρουνοὶ τῆς ἀφθαρσίας, δηλαδὴ τὸ αἷμα καὶ τὸ ὕδωρ, ποὺ καθαρίζεται ὁ κόσμος ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες του, δὲν θὰ σχιζόταν τὸ χειρόγραφο ποὺ περιεῖχε τὰ χρέη τῶν ἁμαρτιῶν μας, δὲν θὰ ἀπολαμβάναμε τὴν ἐλευθερία ἀπὸ τὴν τυραννία τοῦ Σατανᾶ… δὲν θὰ εἶχε ἀνοίξει ὁ Παράδεισος…

Ὑψώνεται ὁ Σταυρὸς καὶ ὑψώνει μαζί του καὶ τὸ φρόνημα τῶν εὐσεβῶν…Ὑψώνεται ὁ Σταυρὸς καὶ καταρρίπτει τὴν ἀλαζονεία τῶν δαιμόνων. Ὑψώνεται ὁ Σταυρὸς καὶ πέφτουν τὰ εἴδωλα. Δοξάζεται ὁ Χριστὸς καὶ ὁ διάβολος πληγώνεται…Διότι ἀπὸ τότε ποὺ ὑψώθη στὸν Γολγοθᾶ ὁ Σταυρός, ὁ Χριστὸς προσκυνεῖται· ἀπὸ τότε ποὺ ὑψώθη ὁ Σταυρός, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἔγινε γνωστὸς ὡς ὁ Σωτὴρ τοῦ κόσμου· ἀπὸ τότε ποὺ ὑψώθη ὁ Σταυρός, προσκυνοῦμε μαζὶ μὲ τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱόν.

images (1)