Ἐτικέττες

, , , ,

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΛΕΗΜΩΝ

Παρὰ τὴν οἰκονομικὴ δυσπραγία καὶ τὶς ἀντικειμενικὲς δυσκολίες κατάφερε τὸ Ἐνοριακό μας Φιλόπτωχο Ταμεῖο νὰ συγκεντρώσει ἕνα σημαντικὸ ποσὸν καὶ κατὰ τὸν φετεινὸ Ἔρανο Ἀγάπης, δηλαδὴ 7.710,00€. Τὸ ποσὸ αὐτὸ συγκεντρώθηκε κατὰ ἕνα ἀρκετὰ μεγάλο μέρος του κυρίως ἀπὸ τὰ κουπόνια ποὺ διατέθηκαν στὸν Ἐνοριακό μας Ναὸ καθὼς καὶ ἀπὸ τὸ Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγ.Ἀποστόλων Κανάρη. Μάλιστα ἐὰν δὲν εἶχε καὶ τόσο μεγάλη διάρκεια – σχεδὸν ἑνὸς μηνὸς, ποὺ περιελάμβανε καὶ τὴν περίοδο τῶν ἑορτῶν τοῦ Δωδεκαημέρου – εἶναι πολὺ ἀμφίβολο ἂν θὰ συγκεντρωνόταν.

Λιγοστοὶ ἐπίσης σὲ σχέση μὲ τὸ παρελθὸν εἶναι καὶ οἱ ἐθελοντές μας, ποὺ προσφέρονται νὰ περιέλθουν τὰ σπίτια καὶ τὰ καταστήματα τῆς Ἐνορίας γιὰ νὰ συγκεντρώσουν τὶς προσφορὲς ὅσων ἀκόμη διαθέτουν ἀπὸ τὸ ὑστέρημα ἢ τὸ περίσσευμά τους γιὰ τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας. Οἱ ἀλλοδαποὶ ἔχουν κατακλύσει τὶς γειτονιές μας, ἐνῷ δὲν λείπει ἑνίοτε καὶ ἡ ἀρνητικότητα ἀπὸ πολλοὺς συμπατριώτες μας ποὺ δὲν ἀντιμετωπίζουν θετικὰ τὴν προσπάθεια τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ ἀπαλύνει τὸν ἀνθρώπινο πόνο.

Παρ’ ὅλα αὐτὰ συγκεντρώθηκε τὸ προαναφερθὲν ποσό, ἀπὸ τὸ ὁποῖο κατατέθηκαν 2.698,50€ στὸ Γενικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ὑπὲρ τῶν φιλανθρωπικῶν τῆς ἔργων (35%) καὶ 154,20€ στὴν Νομαρχία Ἀθηνῶν (2%), σύμφωνα μὲ τὸ Νόμο περὶ διεξαγωγῆς Ἐράνων. Τὸ ὑπόλοιπο, δηλαδὴ 4.857,30€, κατατέθηκε στὸ Ἐνοριακὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο μας καὶ διοχετεύθηκε ἄμεσα γιὰ τὴν ἀποπληρωμὴ τῶν ὀφειλομένων τῆς Στέγης Γερόντων στὸ ΙΚΑ γιὰ τὶς ἀσφαλιστικὲς εἰσφορὲς μηνὸς Δεκεμβρίου τοῦ προσωπικοῦ της. Ἦταν μιὰ μικρὴ ἀνακούφιση, ἀφοῦ ἤδη βρισκόμαστε στὸ τέλος περίπου τοῦ Ἰανουαρίου καὶ θὰ πρέπει νὰ καταβληθεῖ ἡ μισθοδοσία τοῦ τρέχοντος μηνός, οἱ ἀσφαλιστικὲς εἰσφορὲς καθὼς καὶ οἱ ἀσφαλιστικὲς εἰσφορὲς γιὰ τὸ δῶρο Χριστουγέννων, τὸ ὁποῖο καλύφθηκε μὲ νέο δάνειο ὕψους 20.000,00€ (ἐκκρεμεῖ ἡ ἀποπληρωμὴ τοῦ δανείου ὕψους 28.000,00€, ποὺ ἐλάβαμε τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2011)! Φυσικὰ σήμερα, ποὺ χαράσσονται αὐτὲς οἱ γραμμές, ἡ Στέγη μας δὲν θὰ καταφέρει νὰ ἀνταπεξέλθει στὶς οἰκονομικὲς αὐτὲς ὑποχρεώσεις. Τὸ ταμειακὸ ὑπόλοιπο εἶναι ἐλάχιστο καὶ ἐπαρκεῖ μόνον γιὰ τὴν ἑβδομαδιαῖα τροφοδοσία, ποὺ ξεπερνᾶ τὰ 1.000,00€. Συμπληρωματικὰ ἂς καταγραφεῖ ὅτι μὲ αὐτὸ τὸ ποσὸ προσπαθοῦμε νὰ καλύπτουμε καὶ τὸ σισίτιο τοῦ Κέντρου Ἐνοριακῆς Ἀγάπης, τὸ ὁποῖο καθημερινὰ παρέχει 50 περίπου μερίδες μαγειρευμένου φαγητοῦ.

Ἐλπίζουμε πὼς οἱ κρούσεις μας πρὸς κάποια μεγάλα Κοινωφελὴ Ἱδρύματα θὰ εἰσακουστοῦν καὶ θὰ ξεπερασθεῖ καὶ αὐτὴ ἡ σοβαρὴ οἰκονομικὴ κρίση, ποὺ σαφῶς πλήττει σχεδὸν ὅλους τοὺς συμπατριώτες μας.

Τὸ Δ.Σ. τοῦ Ε.Φ.Τ. μας εὐχαριστεῖ ὅλους, ὅσοι μὲ κάθε τρόπο συνέβαλαν καὶ στὸν φετεινὸ Ἔρανο Ἀγάπης καὶ εὔχεται ἀπὸ καρδιᾶς ὁ Ἐλεήμων Κύριός μας μὲ τὶς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου μας νὰ τοὺς ἀνταποδώσει μυριοπλασίως.