Ἐτικέττες

, ,

ONO_2290v

Ὅσιος Θεοδόσιος ὁ Κοινοβιάρχης (μνήμη 11 Ἰανουαρίου)

Τοιχογραφία Ἱ.Ναοῦ Ἁγ.Γεωργίου Κυψέλης

Διὰ χειρὸς Δημ.Πελεκάση

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. δ’.

Ταῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς, τῆς ἐρήμου τὸ ἄγονον ἐγεώργησας· καὶ τοῖς ἐκ βάθους στεναγμοῖς, εἰς ἑκατὸν τοὺς πόνους ἐκαρποφόρησας· καὶ γέγονας φωστὴρ τῇ οἰκουμένῃ, λάμπων τοῖς θαύμασιν. Ὅσιε Πατὴρ ἡμῶν Θεοδόσιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχὰς ἡμῶν.

Advertisements