Ἐτικέττες

, , , ,

Σήμερα, Κυριακὴ Ε΄ τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου, ὁπότε ἀναγινώσκεται στοὺς Ναούς μας ἡ περικοπὴ ποὺ ἀναφέρεται στὴ θεραπεία τῶν δαιμονισμένων στὴν περιοχὴ τῶν Γεργεσηνῶν, ἂς δοῦμε δυὸ ἱστορίες ἀπὸ τὸ Γεροντικό, ποὺ θὰ μᾶς κατευθύνουν νὰ πράττουμε ἀναλόγως στὶς μεθοδεῖες τοῦ διαβόλου:

Ἐπεχείρησε κάποτε νὰ ξεγελάσει ὁ διάβολος καὶ τὸν Ἀββᾶ Μακάριο τὸν Ἀλεξανδρέα, νὰ βγεῖ ἀπὸ τὸ κελλί του καὶ νὰ γυρίσει στὴν πολιτεία.

          -Ἀφοῦ ἔχεις χάρισμα ἀπὸ τὸ Θεὸ νὰ θεραπεύεις ὅλες τὶς ἀρρώστειες, τοῦ ψυθίριζε στὸ λογισμό του, γιατὶ δὲν πᾶς στὴ Ρώμη νὰ φανεῖς χρήσιμος στοὺς ἀνθρώπους;

          Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ διέκρινε ἀμέσως τὰ ζιζάνια τῆς κενοδοξίας καὶ βάλθηκε νὰ τὰ ξερριζώσει. Μιὰ μέρα ποὺ οἱ λογισμοὶ ἔγιναν πιὸ ἐνοχλητικοὶ ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά, ξάπλωσε φαρδὺς πλατὺς μπρὸς στὸ κατώφλι τῆς πόρτας του καὶ ἔλεγε, φιλονικῶντας μὲ τὸν διάβολο:

          -Σύρε με διὰ τῆς βίας, ἂν ἔχεις τέτοια ἐξουσία, πονηρέ. Ἐγὼ μὲ τὴ θέλησή μου δὲν κάνω βῆμα ἔξω ἀπὸ τὸ κελλί μου.

          Ἄλλη φορὰ πάλι, γιὰ νὰ διώξει παρόμοιους λογισμοὺς φορτώθηκε στὴν πλάτη ἕνα μεγάλο σακκὶ γεμάτο ἄμμο καὶ πηγαινοερχόταν ὁλόκληρη τὴ νύκτα μέσα στὴν ἔρημο.

          -Τί κάνεις αὐτοῦ Ἀββᾶ; Τὸν ρώτησε ὁ γείτονάς του Ἀββᾶς Θεοσέβιος, ποὺ ἔτυχε νὰ τὸν συναντήσει.

          -Ξεγελῶ ἐκεῖνον ποὺ προσπαθεῖ νὰ μὲ ξεγελάσει, ἀποκρίθηκε ὁ Ὅσιος. Ἐνῷ ἔχω βρεῖ ἐδῶ τὴν ἡσυχία μου μὲ ξεσηκώνει γιὰ ταξίδια.

          Μὲ τὸν ἀγῶνα καὶ τὴν ὑπομονή του ἀπομάκρυνε ἐντελῶς τοὺς ἐνοχλητικοὺς λογισμούς.

          Τὴν ἀκόλουθη ἱστορία διαβάζουμε στὴ βιογραφία τοῦ Ὁσίου Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου:

          Ἕνας ἄσωτος νέος στὴν Ἀλεξάνδρεια γοητεύτηκε ἀπὸ τὴν ὀμορφιὰ μιᾶς παντρεμένης γυναίκας, ποὺ ἦταν παράδειγμα τιμιότητος καὶ σωφροσύνης. Ἐπειδὴ κατάλαβε πὼς ἦταν ἀδύνατο νὰ τὴν παρασύρει στὰ δίχτυα του μὲ ἄλλο τρόπο, πῆγε σὲ ἕνα μάγο καὶ τοῦ ἔταξε πολλὰ χρήματα, ἂν κατόρθωνε μὲ τὴ σκοτεινή του τέχνη νὰ τὴ φέρει στὸ σκοπό του. Οὔτε ἔτσι ὅμως κατάφερε αὐτὸ ποὺ ἤθελε. Ὁ μάγος τότε, ἀπὸ ἐκδίκηση, ἔκανε νὰ φαίνεται ἡ νέα στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων σὰν φοράδα. Ἔτσι τὴ βρῆκε ὁ ἄνδρας της ἕνα βράδυ ποὺ γύρισε ἀπὸ τὴ δουλειά του στὸ σπίτι του. Ἀπαρηγόρητος γιὰ τὴ συμφορά, φώναξε τοὺς ἱερεῖς νὰ κάνουν ἁγιασμὸ καὶ νὰ προσευχηθοῦν γι’ αὐτήν. Καταλάβαινε πὼς ὅλα αὐτὰ ὀφείλονταν σὲ διαβολικὴ ἐνέργεια. Βλέποντας ὅμως πὼς δὲ γινόταν τίποτε, τὴν τρίτη μέρα ἔδεσε ἀπὸ τὸ λαιμὸ τὴ δυστυχισμένη γυναίκα καὶ τὴν ὁδήγησε στὸν Ὅσιο Μακάριο, ποὺ ἡ φήμη του, σὰν θαυματουργοῦ, εἶχε ἁπλωθεῖ σ’ ὅλη τὴν Αἴγυπτο.

Στὸ δρόμο τὸν σταματοῦσαν οἱ καλόγηροι καὶ τὸν ρωτοῦσαν ποῦ πήγαινε ἐκείνη τὴ φοράδα. Ἔτσι ὁ δυστυχισμένος ἀναγκαζόταν νὰ δηιγεῖται σ’ ὅλους τὴ συμφορά του.

Σἂν ἔφτασε στὴ σκήτη, εἶπαν οἱ ἀδελφοὶ στὸν Ὅσιο, πὼς ἕνας ἄνθρωπος μὲ μιὰ φοράδα πήγαινε νὰ τὸν ἐπισκεφτεῖ.

-Πῶς σᾶς ξεγελᾶ ὁ διάβολος, τοὺς εἶπε ἐκεῖνος αὐστηρά, καὶ βλέπετε ἔτσι τὸ λογικὸ πλάσμα τοῦ Θεοῦ; Ἐγὼ τὴν βλέπω γυναίκα, ὅπως εἶναι στὴν πραγματικότητα.

Πῆγε τέλος, ὁ ἄνθρωπος, κι ἀφοῦ ἔβαλε μετάνοια στὸν Γέροντα, τοῦ διηγήθηκε τὸ κακὸ ποὺ τόσο ξαφνικὰ τὸν βρῆκε. Ὁ Ὅσιος τὸν ἄκουσε μὲ συμπόνια. Ὕστερα ἔβαλε νερὸ σ’ ἕνα μικρὸ δοχεῖο, προσευχήθηκε, τὸ εὐλόγησε καὶ ράντισε μ’ αὐτὸ τὴ δυστυχισμένη γυναίκα. Τότε τὴν εἶδαν ὅλοι μὲ τὴν πραγματικὴ μορφή της. Ὁ Ὅσιος τοὺς ἐξήγησε πὼς τὸ φαινόμενο ἐκεῖνο δὲν ἦταν τίποτε ἄλλο ἀπὸ φαντασία διαβολική. Κατόπιν εἶπε στὴ γυναίκα συμβουλευτικά:

-Μὴ λείπεις ποτὲ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ὅταν γίνεται Λειτουργία, καὶ νὰ κοινωνεῖς συχνά, γιατὶ καὶ τοῦτο τὸ κακὸ σὲ βρῆκε, ἐπειδὴ ἔχεις μείνει πέντε ἑβδομάδες ἀκοινώνητη.

Advertisements