Ἐτικέττες

Ὅπως γνωρίζουν οἱ ἐνορίτες καὶ φίλοι τοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἐνορίας μας, δηλαδὴ τῆς Στέγης Γερόντων,πρὸ ἔτους περίπου ἐξεδόθη ἡ ἄδεια Ἱδρύσεως καὶ Λειτουργίας της ἀπὸ τὴν Περιφέρεια Ἀττικῆς. Ὑπῆρχε ὅμως ἡ ὑποχρέωση νὰ τοποθετηθοῦν δύο συστήματα γιὰ τὴν εὐρυθμότερη λειτουργίας της, ἤτοι σύστημα κλήσεως προσωπικοῦ σὲ κάθε κρεββάτι περιθαλπομένου καὶ σύστημα πυρανίχνευσης – πυρασφάλειας σὲ ὅλους τοὺς χώρους τοῦ ἱδρύματος. Αρχὲς τοῦ ἔτους καὶ ἔπειτα ἀπὸ ἕναν ἀρκετὰ μεγάλο ὄγκο ἀλληλογραφίας τοῦ πρὼτου ἀπὸ τὰ δύο προαναφερθέντα ἔργα ἀνέλαβε τὴν χρηματοδότησή του καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν ἐπιχορήγηση ὁρισμένων ἀναλωσίμων γιὰ ἕνα ἔτος φιλανθρωπικὸ – κοινωφελὲς Ἵδρυμα τοῦ Ἑλλήνων ἐφοπλιστῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ, τὸ ὁποῖο ὅμως ἐπιθυμεῖ νὰ διατηρήσει τὴν ἀνωνυμία του.

Ἕνα ἄλλο μεγάλο Ἵδρυμα, τὸ κοινωφελὲς Ἵδρυμα Σταῦρος Νιάρχος ένέταξε στὶς δωρεές του πρὸς φιλανθρωπικὰ Ἱδρύματα καὶ δωρεὰ πρὸς τὴν Στέγη Γερόντων τῆς Ἐνορίας μας γιὰ τὴν ἐγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας – πυρανίχνευσης. Τὰ συστήματα ἦταν ἀπαραίτητο νὰ τοποθετηθοῦν ἄμεσα διαφορετικὰ θὰ ἀνακαλοῦνταν ἡ ἄδεια Λειτουργίας ἀπὸ τὴν Περιφέρεια Ἀττικῆς. Ἔτσι λοιπὸν ἤδη τὴν 25η Ἀπριλίου μᾶς ἀνακοινώθηκε ἡ κάλυψη τοῦ συστήματος πυρανίχνευσης – πυρασφάλειας κόστους 28.000,00€. Μάλιστα σὲ συνένετυξη τύπου ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα σήμερα Τετάρτη 23 Μαΐου καὶ παρευρέθη ὁ Πρόδρος τοῦ Ε.Φ.Τ. μας π.Φιλόθεος Νικολάκης παρουσιάστηκαν ὅλες οἱ δωρεές, μεταξὺ αὐτῶν καὶ πρὸς τὴν Στέγη μας (βλ.σχετ.παραπομπή).

Τὸ Ἐνοριακὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο μας εὐχαριστεῖ καὶ δημοσίως τὸ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος Σταῦρος Νιάρχος γιὰ τὴν ἐπιχορήγηση καὶ εὔχεται νὰ βρεῖ μιμητὲς αὐτὴ ἡ ἀξιέπαινη κατὰ πάντα δράση σὲ μιὰ ἐποχὴ πολὺ κρίσιμη γιὰ τὴ χώρα μας, ποὺ χρειάζεται ὅσο ποτὲ ἄλλοτε ἡ ἀλληλεγγύη καὶ ἀλληλοϋποστήριξη.

Advertisements