Ἐτικέττες

Οἱ Ἅγιοι Παῦλος καὶ Ἀνδρέας κατάγονταν ἀπὸ τὴ Μεσοποταμία, ἔφθασαν ὅμως στὴν Ἀθήνα ὡς στρατιῶτες τοῦ στρατηγοῦ Δάκνου. Ἐκεῖ τοποθετήθηκαν ὡς φύλακες τοῦ Διονυσίου καὶ τῆς Χριστίνας, οἱ ὁποῖοι εἶχαν φυλακισθεῖ γιὰ τὴν χριστιανική τους πίστη. Οἱ δύο στρατιῶτες θαμπωμένοι ἀπὸ τὴν ὀμορφιὰ τῆς Χριστίνας τὴν παρακινοῦσαν νὰ ἔλθει μαζί τους σὲ σαρκικὴ μίξη. Ὅμως ἔπειτα ἀπὸ τὶς νουθεσίες καὶ τὴ διδασκαλία της ἔγιναν καὶ ἐκεῖνοι χριστιανοὶ μὲ ἀποτέλεσμα νὰ θανατωθοῦν καὶ οἱ τέσσερεις διὰ λιθοβολισμοῦ. Οἱ ὑπόλοιποι τρεῖς μάρτυρες Ἡράκλειος, Παυλῖνος καὶ Βενέδιμος κατάγονταν ἀπὸ τὴν Ἀθήνα καὶ ἦσαν κήρυκες τοῦ Εὐαγγελίου δίδοντας σκληρὸ ἀγῶνα κατὰ τῆς πλάνης τῶν εἰδώλων καὶ τῶν φιλοσόφων ποὺ πολεμοῦσαν τὴν χριστιανικὴ θρησκεία. Ἀφοῦ συνελήφθησαν, βασανίσθηκαν καὶ τελικὰ ἀποκεφαλίσθηκαν. Τὸ μαρτύριο ὅλων τοποθετεῖται τὸν 3ο μ.Χ. αἰῶνα ἐπὶ αὐτοκράτορα Δεκίου  (249-251). Ἡ Ἐκκλησία τιμᾷ τὴν μνήμη τους τὴν 18η Μαΐου μαζὶ μὲ τοῦ μάρτυρα Πέτρου.

Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων Διονυσίου, Χριστίνης, Ἀνδρέου καὶ Παύλου.

Ἦχος πλ.α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Ἀθηνῶν χθόνα ὄμβροις καθηγιάσατε

ὑμῶν τιμίων αἱμάτων,

περικλεεῖς ἀθληταί,

Διονύσιε, ὁπλῖτα ἀπροσμάχητε

σὺν τῇ Χριστίνῃ τῇ κλυτῇ

καὶ δυάδι τῇ σεπτῇ,

Ἀνδρέᾳ σοφῷ καὶ Παύλῳ,

καὶ ἀπειλήφατε χάριν

ὑπὲρ ἡμῶν πρεσβεύειν πάντοτε.

 

Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων Παυλίνου, Ἡρακλείου καὶ Βενεδίμου.

Ἦχος α’. Χορὸς ἀγγελικός.

Ὡς κήρυκας θερμοὺς

καὶ διώκτας τοῦ σκότους

φωτίζοντας τὴν γῆν

τοῖς ὑμῶν θείοις λόγοις,

Βενέδημε, Ἡράκλειε

καὶ Παυλῖνε θεσπέσιε,

ὕμνον ἅπαντες

ὑμῖν προσᾴδωμεν πίστει

καὶ προστρέχοντες

ὑμῶν ἐνθέρμοις πρεσβείαις

παθῶν ἐκλυτρούμεθα.

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π.Φιλοθέου Νικολάκη, Ἅγιοι τῶν Ἀθηνῶν

Ἐκδ.Σαΐτη

Διαφημίσεις