Ἐτικέττες

,

«Τῇ ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα αὐτὴν τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν ἑορτάζομεν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ».

Τὸ μεγαλύτερο γεγονὸς τῆς παγκόσμιας ἱστορίας εἶναι ἡ λαμπροφόρα καὶ ζωηφόρα Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Τὴ σημερινὴ ἑορτὴ (ἡ ὁποία εἶναι Ἑορτὴ ἑορτῶν καὶ Πανήγυρη πανηγύρεων), τὴν ὀνομάζουμε Πάσχα. Στὴν ἑβραϊκὴ γλῶσσα Πάσχα σημαίνει διάβαση, πέρασμα. Αὐτὴ τὴ μέρα ἅρπαξε ὁ Θεὸς ὅλο τὸ ἀνθρώπινο γένος ἀπὸ τὸν πυθμένα τοῦ ᾍδη, τὸ ἀνέβασε στὸν οὐρανὸ καὶ τὸ ὁδήγησε στὴν ἀρχαία δόξα τῆς ἀφθαρσίας. Βέβαια ὅταν κατέβηκε στὸν ᾅδη, δὲν τοὺς ἐλευθέρωσε ὅλους, ἀλλὰ μόνο ὅσους θέλησαν νὰ πιστέψουν σ’ Αὐτόν. Σὲ ὅλες ὅμως τὶς ψυχὲς τῶν ἁγίων ἀπὸ τὴ Δημιουργία τοῦ κόσμου μέχρι τότε, χάρισε τὴν ἐλευθερία ἀπὸ τὴ δουλεία τῆς ἁμαρτίας καὶ τὴ Θέωση (κατὰ χάριν). Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο μὲ ὑπερκόσμια καὶ πανευφρόσυνη χαρὰ γιορτάζουμε σήμερα μὲ λαμπρότητα τὴν Ἀνάσταση, δείχνοντας μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο τὸ πόσο μεγάλη χαρὰ πῆρε ἡ ἀνθρώπινη φύση μας ἀπὸ τὴν πλούσια δωρεὰ τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ μας.

Εἴθε ὅλη μας ἡ ζωὴ νὰ εἶναι ἀναστάσιμη. Εἴθε τὸ βράδυ τῆς ἀναστάσεως νὰ ψάλλουμε ὅλοι μὲ βαθιὰ συναίσθηση τὸν ὕμνο: «Τὴν Ἀνάστασίν Σου, Χριστὲ Σωτήρ, ἄγγελοι ὑμνοῦσιν ἐν οὐρανοῖς καὶ ἡμᾶς τοὺς ἐπὶ γῆς καταξίωσον ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ Σὲ δοξάζειν».

«Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.»

Advertisements