Ἐτικέττες

,

«Τῷ ἁγίῳ καὶ Μεγάλῳ Σαββάτῳ, τὴν θεόσωμον Ταφὴν καὶ τὴν εἰς ᾅδου Κάθοδον τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζομεν, δι’ ὧν τῆς φθορᾶς τὸ ἡμέτερον γένος ἀνακληθέν, πρὸς αἰωνίαν ζωὴν μεταβέβηκε».

Τὴν Μ.Παρασκευὴ τὸ ἀπόγευμα ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου τοῦ Μ.Σαββάτου.

 Σήμερα τὸ βράδυ μὲ τὰ θαυμάσια ἐγκώμια σὲ τρεῖς στάσεις (ὁμάδες), πολλὲς φορές, τιμᾶμε τὶς μυροφόρες, γιατὶ πραγματικὰ φάνηκαν ἀνώτερες καὶ γενναιότερες τῶν ἀνδρῶν. Ξεπέρασαν σὲ τόλμη τοὺς ἀποστόλους ποὺ σκόρπισαν στὰ τέσσερα σημεῖα τοῦ ὀρίζοντα. Πραγματικὰ εἶναι ἀξιοθαύμαστες γιὰ τὸ θάρρος τους.

Τὸ μήνυμα τῶν μυροφόρων εἶναι ἡ τόλμη ποὺ πρέπει νὰ διακρίνει κάθε χριστιανό. Τόλμη γιὰ τὴν πίστη καὶ τὴν Ὀρθοδοξία. Τόλμη γιὰ τὴν ἀκρίβεια τῆς ἠθικῆς ζωῆς. Τόλμη γιὰ τὴ συνειδητὴ λατρευτικὴ ζωὴ καὶ τόλμη γιὰ τὴν ἱεραποστολή, ἐξωτερικὴ καὶ ἐσωτερική. Ἀθάνατο πρότυπό μας ὁ Σταυρωμένος καὶ Ἀναστημένος Θεάνθρωπος. Φωτεινὰ παραδείγματα οἱ Ἅγιοι καὶ οἱ Μάρτυρες ὅλων τῶν ἐποχῶν.

Στὴν ἐποχή μας ὑπάρχει μεγάλη ἀνάγκη ἀπὸ θάρρος. Ὁ Κύριος συνιστᾷ:  «Ἀγωνίζεσθε». Τὸ ἴδιο ἐπαναλαμβάνει καὶ ὁ ἀπ.Παῦλος. Ὁ Μ.Βασίλειος τὴν τόλμη ὀνομάζει μεσότητα. Θεωρεῖ τὴν θρασύτητα καὶ τὴν δειλία ἀκρότητες καὶ τὸ θάρρος μέσο.

Ἀς μιμηθοῦμε λοιπὸν τὸ παράδειγμα τῶν μυροφόρων, καὶ ἀς παρακαλέσουμε τὸν Κύριό μας νὰ μᾶς ἐνδυναμώνει καὶ νὰ μᾶς χαριτώνει στὸν πνευματικό μας ἀγῶνα.

«Τῇ ἀνεκφράστῳ σου συγκαταβάσει, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν».

 

Advertisements