Ἐτικέττες

Ἀπολογισμὸς Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου

(Στέγης Γερόντων καὶ Κέντρου Ἐνοριακῆς Ἀγάπης)

Ἱ.Ναοῦ Ἁγ.Γεωργίου Κυψέλης

(ἢ περὶ «συγκεχυμένου» φιλανθρωπικοῦ ἔργου,

«ἀμύθητης» περιουσίας καὶ «ἀφορολόγητης» Ἐκκλησίας)

Τὸ Ἐνοριακὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖό μας δημοσιεύει ὅπως κάθε χρόνο τὸν Ἀπολογισμὸ τοῦ παρελθόντος οἰκονομικοῦ ἔτους 2011 μὲ σκοπὸ τὴν ἐνημέρωση τῶν ἐνοριτῶν μας καὶ ὅλων τῶν φίλων τῆς κύριας φιλανθρωπικῆς του δραστηριότητος, δηλαδὴ τοῦ Κέντρου Ἐνοριακῆς Ἀγάπης καὶ τῆς Στέγης Γερόντων. Πρόκειται γιὰ τὸ Γηροκομεῖό μας, δυναμικότητος 76 κλινῶν, τὸ ὁποῖο σήμερα φιλοξενεῖ 60 ἄτομα.

Δυστυχῶς ἡ οἰκονομική μας κατάσταση χαρακτηρίζεται ὡς κρίσιμη, λόγῳ τῶν τεραστίων ἐξόδων, κυρίως γιὰ τὴν κάλυψη τῆς μισθοδοσίας καὶ ἀσφαλίσεως τοῦ προσωπικοῦ. Βεβαίως οἱ δυσκολίες – ὅπως διαφαίνεται – θὰ συνεχισθοῦν, ἀφοῦ ἡ οἰκονομικὴ κατάσταση τῆς συντριπτικῆς πλειονοψηφίας τῶν ἀνθρώπων ποὺ μᾶς στήριζαν δοκιμάζεται πολύ.

Πρέπει νὰ σημειωθεῖ πὼς οἱ δωρεὲς ἔχουν σαφὴ πτώση σὲ σχέση μὲ τὸ πρόσφατο παρελθόν. Ἐνδεικτικὰ τὸ ἔτος 2008 ἀνῆλθαν σὲ 92.386,90€, τὸ 2009 σὲ 96.245,07€, τὸ 2010 σὲ 79.649,98€ καὶ τὸ 2011 σὲ 77.457,86€.

Ἐνδεικτικὰ ἐπίσης νὰ ὑπογραμμίσουμε ὅτι ὁ μέσος μηνιαῖος ὅρος ἐσόδων καὶ ἐξόδων ἐφέτος εἶναι -1.789,28€ κι αὐτὸ διότι οἱ εἰσπράξεις εἶναι λιγότερες ἀπὸ τὶς πληρωμές, παρ’ ὅλον ὅτι γίνεται μεγάλη προσπάθεια νὰ μειωθοῦν κάποια ἀπὸ τὰ ἔξοδα. Συμβαίνει δὲ καὶ τὸ φαινόμενο συγγενεῖς φιλοξενουμένων, ποὺ πρὶν τὴν κρίση ἔδειχναν σίγουρα λιγότερο ἐνδιαφέρον, τώρα νὰ ἐπανεξετάζουν τὰ πράγματα καὶ ἀρκετοὶ τοὺς παίρνουν πίσω στὸ σπίτι, γιὰ νὰ ἐνισχύσουν τὰ οἰκονομικά τους ἀπὸ τὴν σύνταξή τους. Πολλοὶ περισσότεροι εἶναι ἐκεῖνοι, τῶν ὁποίων οἱ συντάξεις μειώθηκαν κατακόρυφα (καὶ θὰ μειωθοῦν κι ἄλλο) ἐξαιτίας τῶν γνωστῶν περικοπῶν, κατὰ συνέπεια προσφέρουν λιγότερα πλέον.

Ἐλήφθησαν δύο δάνεια ὕψους 40.000,00€ καὶ 28.000,00€, γιὰ ὑποχρεώσεις μισθοδοσίας καὶ δαπανῶν ἀσφαλίσεως προσωπικοῦ καθὼς καὶ πληρωμὴ μηχανικοῦ ἀδειοδοτήσεως Στέγης, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ πρῶτο ἀποπληρώθηκε τὸν παρελθόντα Ἰανουάριο.

Κατόπιν συντονισμένων ἐνεργειῶν μας κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος ἐκδόθηκαν καὶ οἱ ἄδειες ἱδρύσεως καὶ λειτουργίας τῆς Στέγης μας ἀπὸ τὴν Περιφέρεια Ἀθηνῶν. Ἡ ἐκπόνηση τῶν μελετῶν καὶ ἡ ὅλη διαδικασία κόστισε περίπου 29.000,00€ μετὰ τοὺς σχετικοὺς διαγωνισμούς. Ἀπαιτοῦνται ἀκόμη γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν διαδικασιῶν καὶ ἐγκρίσεως καὶ ἐκ μέρους τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας καὶ τῆς Περιφερείας ἡ ἐγκατάσταση συστήματος κλήσεως προσωπικοῦ στὰ δωμάτια τῶν περιθαλπομένων καθὼς καὶ συστήματος πυρανιχνεύσως καὶ πυροπροστασίας. Τὸ κόστος γιὰ τὰ δύο αὐτὰ ἔργα ξεπερνᾶ τὶς 37.000,00€. Ἤδη τὸ Δ.Σ. τοῦ Ε.Φ.Τ. ἔχει ἔλθει σὲ ἐπαφὴ μὲ μεγάλο φιλανθρωπικὸ Ἵδρυμα Ἑλλήνων τοῦ ἐξωτερικοῦ, τὸ ὁποῖο ὅμως πρόκειται νὰ ἀναλάβει μικρὸ μόνον μέρος τῶν δύο ἔργων. Τὰ ἔσοδα καὶ τὰ ἔξοδα ἔχουν ὡς ἑξῆς:

ΕΣΟΔΑ

Ὑπόλοιπο 31/12/10

56.236,05
Ἐνοίκια ἀκινήτων 15.477,10
Δωρεὲς – συντάξεις τροφίμων 538.264,28
Δωρεές τρίτων 77.457,86
Δίσκοι 6.329,45
Κυτία 14.832,55
Ἐκδηλώσεις – Ἐκδρομὲς 4.546,80
Τόκοι καταθέσεων 36,42
Προϊὸν Ἐράνου Ἀγάπης 6.504,00
Δάνεια 68.000,00
Σύνολον 787.684,51

ΕΞΟΔΑ

Βοηθήματα ἀπόρων 14.314,00
Πάγια – ἐξοπλισμὸς 384,17
Μισθοδοσία προσωπικοῦ 258.113,41
Πληρωμὲς πρὸς ΙΚΑ 163.511,32
Πληρωμὲς πρὸς Ἐφορία 20.527,87
Ἐπισκευὲς – συντηρήσεις – ΔΕΚΟ 50.858,82
Ἀποπλ.δανείων – ΦΑΠ – Φόρος ἀκινήτων 39.573,36
Ἔντυπα καὶ γραφικὴ ὕλη 5.855,29
Διάφ.προμήθειες – ἀναλ.ὑλικὰ 102.260,40
Διάφ.ἔξοδα 88.860,51
Ἔξοδα κοινοχρήστων ἀκινήτων 5.254,16
Εἰσφορὰ Ἐράνου Ἀγάπης 37% πρὸς Γεν.Φιλ.Ταμεῖο 2.406,48
Σύνολον 752.919,79

Τὸ ἐκ 34.764,72€ ὑπόλοιπο σὲ νέα χρήση εἶχε ἀναλυτικῶς ὡς ἑξῆς: 3.820,48€ στὸν Τραπεζικὸ λογαριασμὸ τοῦ Ε.Φ.Τ. καὶ 30.944,24€ μετρητά. Οἱ δὲ ὑποχρεώσεις γιὰ τὸν Ἰανουάριο 2012 ἀναλυτικὰ εἶχαν ὡς ἑξῆς:

Μισθοδοσία προσωπικοῦ             16.968,11

Ἐφορία                                          6.100,35

ΙΚΑ                                              22.294,29

Τελ.δόση δανείου 40.000,00€:      8.000,00

Ἀκίνητη (καὶ ἀμύθητη!!!) περιουσία

Θὰ πρέπει ἐδὼ νὰ παρουσιάσουμε καὶ κάποια στοιχεῖα γιὰ τὴν περιβόητη καὶ ἀμύθητη (!) Ἐκκλησιαστικὴ περιουσία, στὴν ὁποία συμπεριλαμβάνεται καὶ τῆς Ἐνορίας μας. Τὸ Νομικὸ λοιπὸν Πρόσωπο τῆς Ἐνορίας Ἁγ.Γεωργίου Κυψέλης ἔχει στὴν κατοχή του τὰ παρακάτω ἀκίνητα, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀναλυτικὰ ὡς ἑξῆς:

ΑΚΙΝΗΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ

Τ.Μ.

ΕΝΟΙΚΙΟ – ΧΡΗΣΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚ.  
3όροφο κτίριο Ἰθάκης 10Α

ΚΥΨΕΛΗ

185

ΕΡΕΙΠ. ΚΑΤΟΙΚΙΑ 1939
5όροφο κτίριο Κεφαλληνίας 19

ΚΥΨΕΛΗ

2.099

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 1983-9
2/8 οἰκοπέδου Φαβιέρου

ΚΕΝΤΡΟ

196

ΚΕΝΟ
Διαμ. ἰσόγειο Νάκου

Ν.ΚΟΣΜΟΣ

60

ΚΕΝΟ 1970
Οἰκόπεδο Τζαβέλα

ΑΝΘΟΥΣΑ

282

ΚΕΝΟ
Διαμ. 1ος ὄρ. Σκύρου

ΚΥΨΕΛΗ

93

ΚΕΝΟ 1956
Διαμ. 1ος ὄρ. Σκύρου

ΚΥΨΕΛΗ

38

120,00€ 1956
Γραφεῖο 2ος ὄρ. Πειραιῶς

ΟΜΟΝΟΙΑ

36

208,78€ 1969
Διαμ. 3ος ὄρ. Σπετσῶν

ΚΥΨΕΛΗ

62

ΚΕΝΟ 1959
Διαμ. 4ος ὄρ. Κερκύρας

ΚΥΨΕΛΗ

99

ΚΕΝΟ 1965
Διαμ. 2ος ὄρ. Κωστῆ Παλαμᾶ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

54

420.00€ 1979
Διαμ. 2ος ὄρ. Ἄνδρου

ΚΥΨΕΛΗ

94

380.00€ 1952
Διαμ.Ψιλὴ κυριότ. Πατησίων*

ΚΥΨΕΛΗ

Διαμ. ἰσόγειο Κυκλάδων

ΚΥΨΕΛΗ

50,50

100,00€ 1964
Διαμ. 5ος ὄρ. Νεκταρίου

ΑΓ.ΠΑΝΤ/ΜΩΝ

46

200,00€ 1966
Ἀγρὸς Πούντα

ΠΑΡΟΣ

300

ΚΕΝΟ
Διαμ. ἰσόγειο Μεγίστης

ΚΥΨΕΛΗ

56

ΚΕΝΟ 1960
Διαμ. 4ος ὄρ. Μεγαλοπόλεως

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

30

ΚΕΝΟ 1972
Διαμ. 3οςὄρ.Ψιλὴ κυριότ. Σύρου*

ΚΥΨΕΛΗ

61.90

Διαμ. 3οςὄρ.Ψιλὴ κυριότ. Σύρου*

ΚΥΨΕΛΗ

43.10

Διαμ. 1οςΨιλὴ κυριότ. Δροσοπούλου*

ΚΥΨΕΛΗ

45

                *Δὲν υπάρχουν περισσότερα στοιχεῖα, ἀφοῦ δὲν ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ οἱ διαδικασίες ἀποδοχῆς.

 Τὰ περισσότερα ἀκίνητα, ποὺ διατέθηκαν στὴν Ἐνορία γιὰ ἐνίσχυση τῆς Στέγης, παραμένουν γιὰ ἀρκετὸ χρόνο κενὰ (λόγω τοποθεσίας ἢ παλαιότητος), ἄρα δὲν ὑπάρχουν ἔσοδα ἐξ αὐτῶν, ἐνῷ ταυτόχρονα οἱ κοινόχρηστες δαπάνες τους «τρέχουν» καὶ ἐπιβαρύνουν τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο. Γιὰ τὸ παρελθὸν οἰκονομικὸ ἔτος διατέθηκαν 5.254,16€ γιὰ κοινόχρηστα, ΔΕΗ καὶ ΕΥΔΑΠ, καὶ γιὰ φόρους ἀκινήτων (6.716,82 ἤτοι: ΦΑΠ, φόρος ἀκινήτων καὶ εἰδικὸ τέλος μέσῳ ΔΕΗ) ἐνῷ εἰσπράχθηκαν ἀπὸ ἐνοίκια 15.477,00€. Ἐπανειλημμένες προσπάθειες δὲ πωλήσεως τριῶν ἐξ αὐτῶν ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 2010, ὥστε νὰ ἀπαλλαγοῦμε τῶν βαρῶν τους καὶ νὰ ἐνισχυθεῖ ἡ Στέγη Γερόντων, ἀπέβησαν ἄκαρπες.

Φορολόγηση τῆς Ἐκκλησίας

          Δὲν μποροῦμε ἐπίσης νὰ μὴν κάνουμε λόγο καὶ γιὰ τὴν ἐπίσης περιβόητη φορολόγηση τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὀποία σύμφωνα μὲ κάποιους δὲν φορολογεῖται! Κατὰ τὸ 2011 τὸ Ἐνοριακὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο κατέβαλε τὰ ἑξῆς ποσά:

Φόρος εἰσοδήματος ἀκινήτων:              4.365,10€ (ἀφορᾷ τὸ οἰκ.ἔτος 2010)

Φόρος ἀκίνητης περιουσίας (ΦΑΠ):       1.977,65€ (ἀφορᾷ τὸ οἰκ.ἔτος 2010)

Φόρος μισθωτῶν ὑπηρεσιῶν (ΦΜΥ):    26.628,22€ (ἀφορᾷ τὸ οἰκ.ἔτος 2011)

Φόρος Προστιθέμενης Ἀξίας (ΦΠΑ):    35.187,46€ (ἀφορᾷ τὸ οἰκ.ἔτος 2011)

Εἰδικὸ τέλος μέσῳ ΔΕΗ:                           374,07€ (τῶν περισσοτέρων θὰ πληρωθεῖ λόγῳ καταβολῆς σὲ δύο δόσεις καὶ μάλιστα καθυστερημένες ἐντὸς τοῦ 2012)

Ἡ Ἐκκλησία λοιπὸν πληρώνει τοὺς φόρους της, χωρὶς ἐξαίρεση. Μάλιστα καὶ μὲ τὸ παραπάνω, ἀφοῦ ἡ Ἐκκλησία καταβάλλει Φόρο Ἀκίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) 3ο/οο σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ λοιπὰ Νομικὰ καὶ φυσικὰ Πρόσωπα ποὺ καταβάλλουν 10/οο!

Καὶ τώρα κάνουμε ἔκκληση καὶ πάλι στοὺς φιλανθρώπους καὶ ἐλεήμονες ἐνορίτες μας ποὺ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ στηρίξουν τὸ σπουδαῖο αὐτὸ ἔργο, ὅπως ἔκαναν γιὰ πολλὰ χρόνια καὶ σὲ κάθε δυσκολία προσέτρεχαν πρὸς ἐνίσχυσή του. Ἐκεῖνοι ποὺ συνήθως στηρίζουν πάντοτε τέτοια ἔργα εἶναι ὅσοι διαθέτουν ἀπὸ τὸ ὑστέρημά τους.

Εἶναι ἀνάγκη σὲ ἐποχὲς μὴ ὑπάρξεως Κράτους Πρόνοιας νὰ συνεχίσουμε νὰ στηρίζουμε ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ καθημερινὰ πληθαίνουν καὶ μᾶς κτυποῦν τὴν πόρτα, ζητώντας ἕνα πιάτο φαγητοῦ. Σήμερα φθάνουν τὶς 50 οἱ μερίδες μαγειρευμένου φαγητοῦ ποὺ διανέμεται ἀπὸ τὸ ΚΕΑ μας μὲ αὐξανόμενη συνεχῶς τάση. Προσπαθοῦμε ἀκόμη νὰ μὴν βρεθοῦν ἄνεργοι 16 ἄτομα, ποὺ ἐργάζονται στὴ Στέγη Γερόντων. Γνωρίζουμε ὅλοι τὶ σημαίνει μεγαλύτερη ἀνεργία μέρα μὲ τὴν ἡμέρα στὴ χώρα μας. Εἶναι δὲ καιρὸς νὰ βοηθήσει καὶ ἡ Πολιτεία τὴν Ἐκκλησία μας – τὸν τρόπο ἂς τὸν βρεῖ ἐκείνη – ὥστε καὶ αὐτὴ μὲ τὴ σειρά της νὰ βοηθήσει τὸν τόσο πονεμένο νεοέλληνα, ποὺ ἔχει πιά γονατίσει. Κανεὶς δὲν τοῦ εἶχε πεῖ ὅτι ζοῦσε μὲ τὰ δανεικὰ τῶν τελευταίων 30 χρόνων καὶ ἔχει ἤδη χρεώσει καὶ τὰ δισέγγονά του μὲ αὐτά. Δὲν ἀντέχει ἄλλο…

Ἔργα ὅπως τὸ συσσίτιο τοῦ Κέντρου Ἐνοριακῆς Ἀγάπης καὶ τῆς Στέγης Γερόντων ἔχουν ἀνάγκη συνεχοῦς ἐνισχύσεως.

 Ἀριθμ. Λογ. Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος:

168/296002-83