Ἐτικέττες

, , ,

Ἡ Στέγη Γερόντων Ἁγ.Γεωργίου Κυψέλης ἱδρύθηκε τὸ 1978 ἀπὸ τὸν τότε Πρόεδρο  τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου Αἰδεσιμολ.Πρωτ. π.Κων/νο Βαστάκη καὶ τοὺς συνεργάτες του. Ἀρχικῶς στεγαζόταν σὲ ἐνοικιαζόμενο κτήριο ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Ὕδρας μὲ πολὺ λίγες γερόντισσες. Ὁ χῶρος ἦταν πολὺ μικρὸς καὶ ἀπεφασίσθη ἡ ἀνέγερση μεγαλύτερου κτηρίου, ἑπτὰ ἐπιπέδων ἐπιφανείας 2.100τ.μ., σὲ ἰδιόκτητο κτήριο τοῦ Ναοῦ, ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κεφαλληνίας 19, οἰκόπεδο ποὺ δωρήθηκε ἀπὸ τὴν ἐθνομάρτυρα Ἄννα Θεοχαρίδου-Κοσμᾶ διὰ διαθήκης.

Ἀρχικῶς ἐργάζονταν ἐθελοντικῶς κυρίες τῆς Ἐνορίας, ὅμως ἡ καλύτερη ἐξυπηρέτηση τῶν 74 γεροντισσῶν, ποὺ μπορεῖ νὰ παρέμεναν στὸ Ἵδρυμα, ἀπαιτοῦσε τὴν πρόσληψη ἐξειδικευμένου προσωπικοῦ. Σήμερα ἐργάζονται ἡ Προϊσταμένη, 11 νοσηλεύτριες, 3 μαγείρισσες, κλητήρας, Γραμματέας – Ταμίας καὶ Λογιστής. Tὶς κυρίες φροντίζει Ἰατρὸς παθολόγος-πνευμονολόγος, ὁ ὁποῖος τὶς ἐπισκέπτεται 3 φορές τὴν ἑβδομάδα. Ἀπὸ τὴν 15η Ἰουλίου 2011 κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Δ.Σ. ἡ Στέγη πλέον δέχεται καὶ ἄνδρες, κυρίως κατακοίτους.

Στὸν α΄ ὄροφο στεγάζεται τὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ.Νεκταρίου καὶ πάντων τῶν Ἐλεημόνων Ἁγίων, ὅπου τελοῦνται Θ.Λειτουργίες καὶ μετέχουν στὴ Θ.Μετάληψη καὶ οἱ περιθαλπόμενοι. Στὸν ἴδιο ὄροφο στεγάζεται καὶ τὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἐνορίας μας, ὅπου γίνονται διάφορες ἐκδηλώσεις τοῦ τομέα Νεότητος καὶ στὸ ἰσόγειο μεγάλη αἴθουσα 180 ἀτόμων φιλοξενεῖ συνεστιάσεις καὶ Ἱ.Μνημόσυνα τῶν ἐνοριτῶν μας.

Τέλος μαγειρευμένο φαγητό παρέχεται καθημερινῶς σὲ 43 ἀπόρους τῆς ἐνορίας καὶ δέματα τροφίμων· τέλος ἀρκετὰ ἄτομα ἢ οἰκογένειες λαμβάνουν μηνιαία οἰκονομικὴ ἐνίσχυση.

Tὸ Ἐνοριακὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο μας

ἡ Στέγη Γερόντων (Γηροκομεῖο)

καὶ

τὸ Κέντρο Ἐνοριακῆς Ἀγάπης

(σισσίτιο ἀπόρων)

περιμένει τὴ δική σου

ἀγάπη καὶ συμπαράσταση

γιὰ νὰ ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ ἀνακουφίζει

τὸν ἀνθρώπινο πόνο.

Ἀριθμ.Λογ. Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου:

IBAN: GR0501101680000016829600283

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πληροφορίες στὸ τηλ.: 210-8227845

The Nursing Home (House of Elders) of St.George’s Church in  Kipseli district was founded in 1978 by the ex President of the Parishes’ Charity fund, Reverend Father Konstantinos Vastakis and his associates.

It was originally housed in a rented building on Hydra street with very few elders. The place was very small and it was then decided the construction of a larger seven layer building, 2.100m2 on a privately owned area of the Church, on Kefalinia street. The land was donated, through a will, by Mrs. Anna Theocharidou a national martyr.

Initially, ladies of the parish worked voluntarily, but a better service for 74 elderly women that could be hosted at the nursing home required the recruitment of specialized staff. Today the Nursing Home has a Head Nurse, 11 nurses, 3 cooks, an accountant, a storekeeper, a secretary – cashier and an accountant. The ladies that live in our Home are being treated by a doctor who visits them at least 3 times a week. On the 15th of July 2011 following a decision of the Board of Directors it will now accept men also, mostly bedridden.

The first floor houses the chapel of Saint Nectarios and of all the merciful Saints, where the Divine Liturgie is offered. The same floor houses the Cultural Center of our parish, where various activities of our Parishes’ Youth take place. On the ground floor a large hall can accommodate 180 people where our parishioners can host their memorial services.

Finally, cooked meals and food parcels are provided daily for 43 homeless parishioners and also a number of individuals or families receive monthly financial aid.

You may contribute to our cause concerning the Nursing Home of our Parish on the following account :

IBAN: GR0501101680000016829600283

NATIONAL BANK OF GREECE

La Casa di Cura (Casa degli Anziani) della Chiesa Ortodossa di San Giorgio  in quartiere di Kipseli è stata fondata nel 1978 dal presidente ex delle Parrocchie dei fondo di beneficenza, Reverendo Padre Konstantinos Vastakis e dei suoi soci.
Al inizio è stata situata in un edificio affittato su Hydra strada con pochissime anziane. Il posto era molto piccolo ed è stato poi deciso la costruzione di un più ampio edificio di sette piani, 2.100m2 su un’area di proprietà privata della Chiesa, in via Kefalinias n.19 . Il terreno è stato donato, attraverso una volontà, dalla testimone nazionale Anna Theocharidou – Kosma . Inizialmente, signore della parrocchia lavoravano volontariamente, ma un servizio migliore per le 74 donne anziane che potrebbero essere ospitate presso la casa di cura richiesto l’assunzione di personale specializzato. Oggi la Casa di Cura ha una caposala, 11 infermieri, 3 cuochi, un contabile, un negoziante, un segretario – cassiere e un contabile. Le signore che vivono nella nostra casa vengono trattati da un medico patologo – pneumologo che le visita almeno tre volte la settimana. Dal 15 luglio 2011, dopo una decisione del Consiglio di Amministrazione la Casa di Cura (Casa degli Anziani) accetta anche uomini, costretti a letto. Il primo piano ospita la cappella di San Nectarios e di tutti i Santi misericordiosi, dove viengono offerto le Divine Liturgie. Lo stesso piano ospita il Centro Culturale della nostra parrocchia, dove varie attività della Gioventù nostre Parrocchie dei luogo.

Al piano terra un ampio salone può ospitare 180 persone, dove i nostri parrocchiani in grado di ospitare i loro servizi commemorativi.
Infine, i pasti cucinati e pacchi alimentari forniti al giorno per 43 parrocchiani senza fissa dimora ed anche un certo numero di individui o famiglie ricevono un aiuto  economico mensile. Il Fondo Benevolente della nostra parrocchia , la Casa degli anziani (Casa di Cura) e il centro parrocchiale amore ( mensa dei poveri ) in attesa per il vostro amore e sostegno per avere il potenziale per alleviare le sofferenze umane. Si può contribuire alla nostra causa, relativa alla Casa di Cura della nostra parrocchia sul seguente conto:

 

IBAN: GR0501101680000016829600283
BANCA NAZIONALE DI GRECIA