Ἐτικέττες

,

Συνεχίζονται οἱ ἑσπερινὲς ὀμιλίες τῆς Τετάρτης στὰ πλαίσια τῶν κύκλων μελέτης Ἁγ.Γραφῆς καὶ τὴν προσεχῆ Μεγ.Τεσσαρακοστή.

Ἀφοῦ ἐξαντλήσαμε τὸ θέμα: «οἱ καρποὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (ὅπως προκύπτουν ἀπὸ τὴν πρὸς Γαλάτας ἐπιστολὴ τοῦ ἀποστόλου παύλου κεφ.5, στίχ.16-26)», θὰ συνεχίσουμε γιὰ τὸ ἑπόμενο χρονικὸ διάστημα τὶς ὀμιλίες μας ἀναπτύσσοντας τὸ θέμα: «Κυριακὴ Προσευχή».

Οἱ συνάξεις πραγματοποιοῦνται ἐντὸς τοῦ Ναοῦ μας.

π.Γεράσιμος Φακιώλας