Ἐτικέττες

,

Τὸ Ἄξιόν ἐστι σὲ Δευτερόπρωτο μέλος Θρ.Στανίτσα

Ζωντανὴ ἠχογράφηση ἀπὸ τὸν Ἱ.Ναὸ Ἁγ.Γεωργίου Κυψέλης.
Ψάλλει ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Ναοῦ μας Δημ.Μηλιώτης.

Ἄξιον ἐστιν ὡς ἀληθῶς,
μακαρίζειν σὲ τὴν Θεοτόκον,
τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον,
καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἠμῶν.
Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ
καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ
τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν,
τὴν ὄντως Θεοτόκον,
σὲ μεγαλύνομεν.

Advertisements