Ἐτικέττες

,

Τὸ Δοξαστικὸ τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου σὲ μέλος Θρ.Στανίτσα

Ζωντανὴ ἠχογράφηση ἀπὸ τὸν Ἱ.Ναὸ Ἁγ.Γεωργίου Κυψέλης.
Ψάλλει ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Ναοῦ μας Δημ.Μηλιώτης.

Δόξα. Ἦχος πλ. β’.
Πάτερ ἀγαθέ, ἐμακρύνθην ἀπὸ σοῦ μὴ ἐγκαταλίπῃς με, μηδὲ ἀχρεῖον δείξῃς τῆς βασιλείας σου· ὁ ἐχθρὸς ὁ παμπόνηρος ἐγύμνωσέ με, καὶ ᾖρέ μου τὸν πλοῦτον· τῆς ψυχῆς τὰ χαρίσματα ἀσώτως διεσκόρπισα, ἀναστὰς οὖν, ἐπιστρέψας πρὸς σὲ ἐκβοῶ· Ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου, ὁ δι’ ἐμὲ ἐν Σταυρῷ τὰς ἀχράντους σου χεῖρας ἁπλώσας, ἵνα τοῦ δεινοῦ θηρὸς ἀφαρπάσῃς με, καὶ τὴν πρώτην καταστολὴν ἐπενδύσῃς με, ὡς μόνος πολυέλεος.

Advertisements